“HEM KENDİLERİNİ, HEM DE ÂİLELERİNİ ZİYAN EDENLER” SÖYLEMİ NEYİ ANLATIYOR? PDF 
Çarşamba, 15 Haziran 2022 00:00

“HEM KENDİLERİNİ, HEM DE ÂİLELERİNİ ZİYAN EDENLER” SÖYLEMİ NEYİ ANLATIYOR?

Cevap: İşaret ettiğiniz âyetler, Zümer ve Şûra Surelerinde bulun­maktadır. Her iki yerde de zalim, kibirli insanların cehenneme sunuluş ve cezalandırılış biçimi canlandırılmaktadır: "Siz de O'ndan başka dile­diğinize kulluk edin. De ki: ‘Ziyana uğrayanlar kıyâmet günü hem kendilerini, hem de âilelerini ziyan edenlerdir. Dikkat edin, işte bu, apaçık bir ziyandır!’" (Zümer? 15)

Allah'tan başkasına tapanlar, kıyâmet gününde yalnız kendi­lerini değil, aynı zamanda âilelerini de kaybederler. Çünkü âileleri mü'min iseler, yolları başka olduğu için onlarla beraber olmazlar. Eğer kâfir iseler, onların da şirkte kalarak cehenneme girmelerine sebebolur ve öylece kendilerini mahvettikleri gibi âilelerini de mahvederler. İşte asıl ziyan budur. Burada verilen mesaj, suçlu, kö­tü ahlaklı, inançsız insan­ların kendi canlarını felâkete sürükledikleri gibi yönlendirdikleri âilelerinin de mahvına sebebo­lacaklarıdır. Aynı şey, Şûrâ Suresi’nde, Cen­nette bulunan mü’min­lerin dilinden anlatılıyor.

“İnananlar ateşe sürülen zâlimlere bakıp birbirlerine: ‘İşte asıl ziyana uğrayanlar, kıyâmet günü hem kendilerini, hem âilelerini ziyan edenlerdir. Bakın, gerçekten zâlimler sürekli bir azâp içindedirler’ derler.” (Şura: 45)

Suçlular ateşe sunulurlar. Dünyâdaki kibirleri kırılır, hakaret al­tın­da ezilirler. Cehennemden korktukları, yâhut yaptıklarından utan­dık­­ları için başlarını kaldırıp bakmağa cesaret edemez de göz ucuyla bakarlar. On­ların bu durumunu gören mü'minler: "İşte asıl ziyâna uğ­ra­yanlar, kıyâ­mette hem kendi canlarını, hem de âilelerini ziyan eden kim­selerdir!" derler. Sahnenin sonunda zalimlerin mutlaka sürekli azâp içinde ola­cakları ve Allah'tan başka onlara yardım edecek velîler (koru­yucular) bulunmayacağı, Allah'ın, sapıklıkları içinde terk ettiği kim­selerin doğru yolu bulamayacakları vurgulanır. Onlar Allah'ın göster­diği yola gelme­dik­ten sonra artık onları kim yola götürebilir? Çünkü O'nun gösterdiği yoldan başka doğru yol yoktur. Başka yolların hepsi sapıktır, çıkmazdır. Tek doğru yol, Allah'ın gösterdiği yoldur. O'nun yo­luna girmeyenler, baş­ka doğru yol bulamazlar ve sonunda cehen­neme varır, azâptan kur­tulamazlar.

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş