KUR'ÂN-I KERÎM‘DEKİ ARAP TOPLUMUNDA ÇOCUK ÖLDÜRME NEDENLERİ (2) PDF 
Salı, 11 Şubat 2020 00:00

KUR'ÂN-I KERÎM‘DEKİ ARAP TOPLUMUNDA ÇOCUK ÖLDÜRME NEDENLERİ (2)

(...dünden devam)

2) İkincisi: Âilenin şeref ve nâmûsuna leke getirir, savaşamaz diye kız çocuklarını toprağa gömmedir: "Onlardan birine dişi (çocuğu olduğu) müjdelendiği zaman içi öfkeyle dolarak yüzü kapkara kesilir. Kendisine verilen müjdenin kötülüğünden dolayı kavminden gizlenir. (Şimdi ne yapsın) onu, hakaretle tutsun mu yoksa onu toprağa mı gömsün! Bak ne kötü hüküm veriyorlar!" (Nahl: 70/58-59) âyetlerinde bu kötü gelenek anlatılmaktadır.

3) Üçüncüsü de işte bu âyette anlatıldığı üzere fakirlik korkusuyla çocukları öldürmektir. Kimi kadınların, doğan çocuğunu boğduğu rivayet edilir. Eski toplumlarda da fakirlik korkusuyla çocuklarını öldürenler vardı. Fakat o zamanki öldürme tekniği ilkel olduğu için öldürülen çocuk sayısı fazla değildi. Bugün binbir türlü öldürme tekniği ile anne karnında organları belirlenmiş, ruh üflenmiş, 3-6 aylık çocuklar parça parça doğranıp alınmak­tadır. Kendilerini sırf çocuk öldürmeğe ayıran, günde kim bilir kaç çocuğu annesinin karnında parçalayıp alan kürtajcı doktorlar birer Azrâil görevi yapmaktadırlar. Tabii bu yaptıklarının hesabını Allah'ın huzurunda ve parçaladıkları çocukların ruhları karşısında vereceklerdir!

Abdullah ibn Mes‘ûd diyor ki:

"– Ey Allah'ın Elçisi, hangi günah daha büyüktür, dedim.

– Seni yaratan Allah'a ortak koşman, dedi.

– Sonra hangisi? Dedim.

– Senin yemeğini yer, rızkına ortak olur düşüncesiyle çocuğunu öldürmen, dedi.

– Sonra hangisi? Dedim.

–Komşunun karısıyla zina etmen, dedi." (Buḫârî, Tefsîr, sûre: 2, 25, Edeb: 20, Diyât: 1, Hudûd: 20, Tevhîd: 40, 46; Müslim, İmân: 141-142; Ebû Dâvûd, Talak: 50; Tirmizî, Tefsîr, sûre: 25; Nesâ'î, Tahrîm: 4; İbn Hanbel, Müsned: 1/380, 431, 434, 464 )

Kanaatimize göre bu âyette fakirlik yüzünden, anne karnında oluşmuş çocuğu düşürmek yasaklanmıştır. Bu, Kur'ân'ın genel prensibidir. Organları teşekkül edip ruh üflenmiş olan çocuğu düşürmek, canlı bir varlığı öldür­mek demektir. Hele fakîrlik korkusuyla bunu yapmak büsbütün haramdır. Şayet annenin sağlığı için çocuğun alınması zorunlu ise o zaman anneyi kurtarmak için çocuğu almak caiz olur. Çünkü "zarûretler (zorunluluklar), yasakları mubah kılar (sakıncaları ortadan kaldırır)." Çocuk için anne feda edilemez.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş