ÇOCUKLARLA AYRILMIŞ OLAN ANNE BABAYLA İNSANİ MÜNASEBETLERİ (3) PDF 
Cuma, 08 Kasım 2019 00:00

ÇOCUKLARLA AYRILMIŞ OLAN ANNE BABAYLA İNSANİ MÜNASEBETLERİ (3)

(...dünden devam)

Eylemlerin izi hakkında gerekli bir açıklama

Bu münasebetle eylemlerin ruh üzerinde bıraktığı iz soru­nunu biraz açıklamamız gerekir:

“Bırak o dinlerini oyun, eğlence yerine koyan ve dünya hayâtının aldattığı kimseleri de sen onunla hatırlat ki, bir kişi, yaptığı işin eline teslim edilmeye görsün, (yoksa) Allah'tan başka onun ne bir dostu ne de bir yardımcısı olur. (Amelinin elinden kurtulmak için) Her türlü fidyeyi verse de ondan kabul edilmez. İşte onlar, kazandıklarının eline teslîm edilmişlerdir. Onlar için kaynar sudan bir içki ve in­kârlarından dolayı da acı bir azap vardır.” (En‘âm: 70)

Bu âyette, eylemlerinin eline teslîm edilenleri, hiç kimsenin kurtaramayacağı, onların acı azap içinde kalacakları vurgulan­mak­tadır. Âyet, canın, kendi yaptığı eylemlerin eline teslîm edildiğini belirtmektedir. O halde çektiği azap, başkasından değil, kendi ey­lem­lerinden oluş­maktadır. Kişi, yaptığı işlerin ma‘nevî şekille­riyle karşı­laşıyor ve onların eline teslîm ediliyor. Bu çirkin suratlı azap ejderine dönmüş işlerin elinde kalıyor. Onların elinden kaçıp kur­tulması veya fidye ile kurtarılması mümkün değildir. Çünkü on­lar, kendisinin dün­yada yapıp ruhuna yerleştirmiş olduğu şeylerdir. Kişi bu can yoldaş­larını kendi eliyle hazırlamıştır. Azâbı başkasın­dan değil, kendi yaptığı işlerdendir.

Bakara: 81-82’nci âyetleri, günâhı kendisini kuşatmış olan­ların Cehennem halkı olduklarını, inanıp güzel işler yapanların da Cennet halkı olduklarını; Âl-i İmrân: 30’ncu âyeti de her canın âhi­rette iyilik ve kötülükleriyle karşılaşacağını, kötülük getirmiş olanın, korkunç biçimler almış olan eylemlerinden son derece korka­cağını ve onlarla kendisi arasında uzak bir mesafe bulunmasını iste­yece­ğini; Âl-i İm­rân: 180, Tevbe: 34-35’nci âyetleri de cimrilik ile Allah yoluna har­canmayan malın, âhirette sahibinin boynuna dola­nacağını vurgu­la­maktadır.

Câsiye: 29-33’ncü âyetlerde de Yüce Mahkemede hesap ver­mekte olan suçlular azarlanarak, dünyada yaptıkları eylemlerin yazı­lıp saptandığı belirtildikten sonra Allah'ın, inanıp güzel işler yapan­ları, rahmetinin içine sokacağı ve bunun apaçık bir başarı olduğu vurgu­lanmaktadır. Allah'ın âyetlerini kabule tenezzül etmeyip suç işleyen, âhiretin varlığını zanneden fakat buna kesin inanmayan kim­seler de azarlanmakta ve yaptıkları kötülüklerin onlara göründüğü, alay edip durdukları şeyin onları kuşattığı vurgulanmaktadır.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş