KIYAMET ALAMETLERİ HAKKINDA KANIT VAR MI? (2) PDF 
Pazar, 08 Eylül 2019 00:00

KIYAMET ALAMETLERİ HAKKINDA KANIT VAR MI? (2)

(...dünden devam)

"De ki: 'Göklerde ve yerde, Allah'tan başka kimse gaybı (gizliyi) bilmez. Ne zaman dirileceklerini de bilmezler'." (Neml: 48/65), "De ki: 'Ben, Allah'ın hazîneleri yanımdadır' demiyorum, gaybı da bilmem." (Enâm: 50)

Peygamber'in gaybı bilmediği, ansızın gelecek olan Kıyâmet olayının zamanının kimseye bildirilmediği hakkındaki bu kadar kesin kanıta rağmen yine de Hz. Peygamber'in, bütün sırları bildiği, âhiret olaylarını, tâ kıyâmet alâmetlerinden, Yüce Mahkeme’nin ve sonucunun ayrıntılarına kadar bütün gizli olayları bildiği iddiâ edilmiş ve bu konudaki ayrıntılı haberler, hadîs mecmualarını doldurmuştur. Kur'ân'ın açık ifadelerine ters düşen bu haberler, kendi aralarında çelişkilerle doludur.

Kıyamet alâmetleri hakkında aktarılan rivayetler üzerinde düşünülünce bunların ne kadar çelişkili ve gerçeklere ters olduğu anlaşılır. Meselâ, Hz. Ayşe'ye dayandırılan bir rivayete göre bedevî Araplar geldiklerinde, Allah'ın Elçisinden, kıyâmetin ne zaman kopacağını sorarlardı. O da onların içinde bulunan en genç insana bakar: "Eğer bu yaşarsa, henüz ihtiyar olmadan kıyâmet kopar, derdi."

Çeşitli yollarla Peygamber'den rivayet edilen bu söz doğru olsa, Peygamber'in, kıyâmetin zamanını takriben tesbit ettiğini gösterir. Kendi zamanında çocuk olan bir insan, çok yaşasa daha seksen sene yaşayacağına göre demek ki Peygamber, kendisinden seksen-doksan yıl sonra kıyâmetin kopacağını san-mıştır. Bu ise âyete tamamen aykırıdır. Ayrıca söylediği zamanda kıyâmet kopmamış olduğuna göre bu, hâşâ Peygamber'in güvenilirliğine gölge düşürür. Sonra takriben bir asır sonra kıyâmet kopacaksa dâvetini yerleştirip yeni bir dünya düzeni kurma uğrunda o kadar çaba harcamasına neden gerek görmüştür? Yüce Allah, gerek A‘râf: 39/187'de, gerek Nâzi‘ât: 81 /42'de Peygamber'in, kıyâmetin kopacağı zamanı bilmediğini vurgulamıştır. Onun bilgisi, Allah'a âittir. Hikmeti gereği bu bilgiyi kendisinden başkasına açmamıştır.

***

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş