CENAZE NAMAZLARINDAKİ BİD'ATLER(4) PDF 
Perşembe, 16 Mayıs 2019 00:00

CENAZE NAMAZLARINDAKİ BİD'ATLER(4)

(...dünden devam)

Sonra Abdullah ibn Abbas, üç kez tekbîr alıp cemâate dönerek şöyle demiştir:

– Ey insanlar, namazda açıktan okudum ki bu (Fâtiha ve du‘âları okuma)nın sünnet olduğunu bilesiniz.” (Hâkim, el-Mustedrek, Cenâiz: 1/359; Neylu’l-Evtâr: 4/61)

Bu rivâyetlerden Fâtiha okumanın meşrû‘ olduğu anlaşılır. Zâten “Fâtiha'sız namaz olmaz" (Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî, Nesâ'î, İbn Mâce ve İbn Hanbel rivâyet etmişlerdir. Faydu'l-Kadîr: 6/429) hadîsi de bu görüşü güçlendirir.

Fakat Ebû Hüreyre’den ve Abdullah ibn Ömer’den, cenâze namazında Fâtiha olmadığına dair rivâyetler de vardır. Bundan dolayı cenâze namazında Fâtiha’yı okuma konusunda fakîhler iki gruba ayrıl­mışlardır. İmam Ebû Hanîfe, öğrencileri ve diğer Kû­feliler, İmam Mâlik, Zeyd ibn Alî ve Nâsır, Fâtiha okunmayacağı görüşünü benimsemişlerdir. Ancak Şevkânî, gelen rivâyetlerin, cenâze namazında Fâtiha’nın okun­masını gerekli görenlerin görü­şünü haklı bulmaktadır (Neylu’l-Evtâr: 4/61).

Şevkânî’ye göre bu konudaki hadîsler, cenâze namazının şöyle kılınacağını belirtmektedir:

Birinci tekbîrden sonra Fâtiha ve bir sûre okunur; Pey­gamber’e salât edilir. Ancak Peygamber’e ne zaman salât edileceği belli değildir (çünkü aslında Peygamber’e salât, Peygamber’in kendi uygulaması değildir). Fakat öyle görünüyor ki Fâtiha ve sûreyi okuduktan sonra Peygamber’e de salât edilip ardından tekbîrler alınır, tekbîr arasında ölüye du‘â edilir. Bunun dışında fıkıh kitaplarında sözü edilen du‘âlarla meşgul olmamak gerekir. Çünkü bunlar asılsız, hayal ürünü şeylerdir. Tekbîrlerin ve du‘ânın ardından selâm verilir (Neylu’l-Evtâr: 4/62).

3) İkinci tekbîrden sonra Peygamber(s.a.v.)'e salât getir­mek: 'Allahumme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kema salleyte.." Bu maddenin sünnet olduğu kanaatinde değilim. Çünkü daha önce söylediğimiz gibi Hz. Peygamber'in, cenaze namazı kıldırırken ken­disine böyle salavat okuması mantıklı görünmemektedir. Bu sa­lavât-i şerîfeler, Hz. Peygam­ber'den sonra ona saygıyı belirtmek üzere dü­zenlenmiş duâlardır.

4) Üçüncü tekbîrden sonra ölüye, kendi nefsine ve Müslü­manlara du‘â etmek. Dû‘ânın âhiret'e âid olmasından başka bir şart yoktur. Fakat Peygamberimizden nakledilen me'sûr du‘âları yapmak daha güzeldir O da şudur:

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş