HAŞR BEDENSEL Mİ RUHSAL MI? (7) PDF 
Cumartesi, 10 Kasım 2018 00:00

HAŞR BEDENSEL Mİ RUHSAL MI? (7)

(...dünden devam)

Ruh, kabirde bedene döner mi?

Umumiyetle akaid kitaplarında ruhun, kabirde cesedine döneceği yazılıdır. Bu inanç, pek sağlam olmayan bazı âhâd haberlerine dayanmaktadır.

Ruhun kabirde cesede döneceğini belirten hadisler, üzerinde itikadın bina edilemeyeceği bireysel rivayetlerden ibarettir. Oysa inanç, zan taşıyan kişi rivayetleri üzerine değil, kesin kanıtlara dayanmalıdır. Kabirde ruhun bedene dönmesi ne mantığa uyar, ne de bilimsel gerçeklere. Bedenden ayrılan ruh bir daha o bedene dönmez. Kıyâmette döneceği beden ise mahiyet itibariyle bu fizik bedenden bambaşkadır. Kanaatimizce hadislerde ruhun cesede dönmesiyle, kabre konulmuş olan yahut ateşte yakılan ya da balıklara yem olan bedeninin yanına geleceği, onun durumunu gözetleyeceği kastedilmiştir.

Kabir Sorusu ve Azâbı

Sahîh hadis mecmualarında kabir sorusundan ve kabir azâbından söz edilir. Fakat Kur’ân-ı Kerîm’den ve hadislerden, bu soru ve azâbın, cesede değil, ruha olacağı anlaşılmaktadır. Buhârî, Müslim, Nesâ’î ve İbn Hanbel’in rivayet ettikleri hadiste: Kabre konulan ölüye, iki meleğin gelip Rabbinin ve peygamberinin kim olduğu hakkında soru soracakları anlatılır, fakat meleklerin adından söz edilmez (Buhâri, Cenâiz, Bâb. Mâcâ’e fî azâbi’l-kabr).

Yalnız Tirmizî’nin rivayet ettiği ve garip olarak nitelediği hadiste bu meleklerin, birinin Münker, diğerinin Nekîr adlı gök gözlü iki kara melek oldukları belirtilmiştir (Tirmizî, Cenâiz, 70).

Sorgu meleklerinin, Münker ve Nekîr adını taşıdıkları, tartışma konusudur. Bundan dolayı Ahmed b. Kasım, Ebu Abdul­lâh (Ahmed b. Hanbel)a:

– Münker ve Nekîr sözüne ne dersin? Sorgu melekleri bu adı mı taşıyor? Yoksa bunlar, sadece iki melek midir? diye sormuş.

İbn Hanbel, bunların Münker, Nekîr olduğunu söylemiştir. Mu’tezilenin çoğunluğu, Allah’ın meleklerine Münker ve Nekîr adının verilemeyeceğini söylemiştir. Yani sorgu meleklerinin Münker ve Nekîr adını taşıdıkları hususu, üzerinde birleşilmiş bir konu değildir. Mu’tezileye göre Münker, sorgu sırasında ölünün tereddüdü, Nekîr de meleklerin onu azarlayıp rezîl etmesidir (Kitâbu’r-rûh, s. 70-71).

Ebu Dâvûd’un rivayetinde, kabirde ölünün ruhunun cesedine döndürü­leceği kaydı vardır ki bu hadis de Tirmizî’nin hadisi gibi gariptir. Ölünün ruhunun, kabirde cesedine döneceği kaydı, Kütüb-i sitte içinde yalnız Ebu Dâvûd’un Sünen’inde yer almıştır ve bu hadis sağlam gözükmemektedir.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş