YUNUS EMRE’DEN DİNİN RUHUNU YANSITAN MESAJLAR (2) PDF 
Salı, 06 Mart 2018 00:00

YUNUS EMRE’DEN DİNİN RUHUNU YANSITAN MESAJLAR (2)

(...dünden devam)

Hak’ta Fenâ (yok olma), Sevgilinin olmadığı yerde gözü yok

Sensün benüm cânum cânı sensüz karârum yok durur

Uçmakda sen olmaz isen vallah nazarum yok durur

İbrahim Hakkı Tafvîdnâmesinin aslı

Allah diyelüm dâim Allah görelüm neyler[1]

Yolda duralum kāim Allah görelüm neyler

Allah deyu kıl zârı oldır kamunun vârı

Andan umalum yârı Allah görelüm neyler

Çıkarmayalum dilden ayrılmayalum yârdan

Irılmayalum yoldan Allah görelüm neyler

Açlık sonu tokluktur tokluk sonu yokluktur

Bu yollar korkuluktur Allah görelüm neyler

Sen sanmaduğun yerde nâgâh açıla perde

Derman irişe derde Allah görelüm neyler[2]

Gündüz olalum sâim gece olalum kāim

Allah diyelüm dâim Allah görelüm neyler

Adı sanı dillerde sevgüsi gönüllerde

Şol korkulu yollarda Allah görelüm neyler

Adı sanı uşatdum küfrümü suya attum

Miskînliğe el kattum Allah görelüm neyler

Her dem dalalum bahre aldanmayalum dehre

Sabreyleyelüm kahre Allah görelüm neyler

Ar-namusu bıraktum külümü suya attum

Dervîşliğe el kattum Allah görelüm neyler

Mecnûn gibi âvâre ‘âşık oluben yâre

De Yûnus sen bîçâre Allah görelüm neyler

Yûnus sen anı sanma bu ‘ışk sana sendendür

Cân kamuya Andandur Allah görelüm neyler

N'itdi bu Yûnus n’itdi bir doğru yola gitdi

Pîrler eteğün tutdı Allah görelüm neyler[1] Bu manzûme’nin, Erzurumlu İbrâhîm Hakkı Hazretlerinin

Hak şerleri hayreyler Zannetme ki gayr eyler

Ârif anı seyr eyler Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler

Şeklinde başlayan Tafvîznâme’sinin modeli olduğu ortaya çıkmaktadır.

[2] İbrahim Hakkı Hazretleri, aynı içeriği şöyle dillendirmiş:

Nâçâr kalacak yerde   Nâgâh açar Ol perde  

Dermân eder Ol derde Mevlâ görelim neyler  

Neylerse güzel eyler

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş