İDDİA: MEVLÂNA'NIN MEHDİ GELMEYECEK DİYENLERE CEVABI (2)
Cumartesi, 16 Aralık 2017 00:00

İDDİA: MEVLÂNA'NIN MEHDİ GELMEYECEK DİYENLERE CEVABI (2)

(...dünden devam)

"Eğer ben gaybı bilseydim, kendime çok hayır (mal, mülk) sağlar­dım (gizli defineleri bulup çıkarır, zengin olurdum)." (A‘râf: 39/188) âyetinde ise Peygamber'in gaybı bilmediği; eğer gaybı bilmiş olsa, dün­yanın gizli hazinelerini çıkarıp çok mal sahibi olacağı bildirilmektedir. Âyetin asıl amacı, Allah'tan başka kimsenin gaybı bilmediğini anlatmaktır.

Üç Bilinmeyen:

"Allah, işte Kıyâmet sâ‘atinin bilgisi O'nun yanındadır. Yağmuru O yağdırır, rahimlerde olanı bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını (ne yapacağını) bilmez ve hiç kimse nerede öleceğini bilmez." (Lokman: 57/34) âyetinde insanın bilemeyeceği şeyler: 1) Kıyâmetin ne zaman kopacağı, 2) Yarın ne yapacağı, ne kazanacağı, 3) Nerede öleceğidir.

Bu âyette Kıyâmetin ne zaman kopacağını yalnız Allah'ın bildiği; yağmuru O'nun yağdırdığı; rahimlerde olanı da bildiği anlatılıyor. Sonra: hiç kimsenin yarın ne kazanacağını (ne iş yapacağını) ve nerede öleceğini bilemeyeceği vurgulanıyor.

Bu âyette anılan beş şeyi, Allah'tan başka kimsenin bilemeyeceğine dair hadîsler rivâyet edilir. İbn Ömer'in rivâyetinde Peygamber (s.a.v.): "Gaybın anahtarları beştir, demiş ve 'Kıyâmet sâ‘atinin bilgisi Allah'ın yanındadır...'âyetini okumuştur." (Buhârî, Tefsîr, Sure: 6, b. 1, Sure: 31, b. 2; İbn Hanbel, Müsned: 2/122) Yine İbn Ömer'den aktarılan bir hadîs de şöyledir: "Gaybın anahtarları beştir, bunları Allah'tan başkası bilmez. Yağmurun ne zaman yağacağını Allah'tan başkası bilmez. Kıyâmetin ne zaman kopacağını Allah'tan başkası bilmez; rahimlerde bulunanı Allah'tan baş­kası bilmez ve hiç kimse nerede öleceğini bilmez." (Buhârî, İstiska: 29, Tefsîr, Sûre: 13, Tevhîd: 4; İbn Hanbel, Müsned: 2/24, 52, 58)

İbn Abbas'tan da bu beş şeyi Allah'tan başka ne Allah’a yakın bir meleğin, ne de seçkin bir Peygamberin bilemeyeceğini, bunları bildiğini iddiâ edenin Kur'ân'a ters düştüğü için Kur’ân'ı inkâr etmiş olacağını söylediği rivâyet edilir (Hâzin: 3/220).

Biz bu hadîslerin, gerçekten Hz. Peygamber tarafından, bu âyeti tefsîr amacıyla söylendiği kanısında değiliz. Ağızdan ağza dolaşan hadîs rivâyetlerine Peygamber'in söylemediği birçok şeyin karıştığı muhak­kaktır. Çünkü âyette, bu beş şeyi Allah'tan başka kimsenin bilemeyeceği söylenmiyor. Âyet, bu hârika olayları Allah'ın yaptığını, O'nun o kadar güçlü ve bilgili olduğunu belirtmek istiyor.

(devamı yarın..)

Son Güncelleme: Pazar, 10 Aralık 2017 19:56
 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş