MÜZİK HARAM MIDIR? (2) PDF 
Cumartesi, 23 Eylül 2017 00:00

MÜZİK HARAM MIDIR? (2)

(...dünden devam)

B) Semâ'ın mübâh olduğunu gösteren kanıtlar:

Bir şeyi helâl veya haram kılmak ya Allah'ın Kitâbı veya Peygamber(s.a.v.)in kesin sünnetiyle olur. Peygamber dışında hiçbir insanın, Allah'ın helâl kıldığını haram veya harâm kıldığını helâl kılmağa hakkı yoktur. Yüce Allah:"Dillerinizin yalan nitelendirmesiyle şu helâldir, şu harâmdır, demeyin; sonra Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Allah'a yalan uyduranlar ise onmazlar" (Nahl Sûresi: 116)  buyurmuştur.

Ne Allah'ın Kitâbında, ne de Hz. Peygamber’in sahîh hadislerinde semâ'ın harâm olduğunu gösteren bir şey yoktur, ama mübâh olduğunu gösteren kanıtlar çoktur. Yüce Allah buyurur: Kullarımı müjdele: Onlar ki sözü dinlerler ve onun en güzeline uyarlar..." (Zümer Sûresi: 17-18), “Elçiye indirilen(Kur'ân)ı dinledikleri zaman, tanıdıkları gerçekten dolayı gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün..." (Mâide: 83), "İnanıp iyi işler yapanlar, bir bahçe içinde habredilirler" (Rûm: 15) âyetindeki ihbâr semâ' olarak tefsîr edilmiştir. "Habre: lezzet ve semâ' demektir. Yahyâ ibn Ebî Kesîr, âyetin tefsîrinde habre'nin cennette şarkı dinlemek olduğunu söylemiştir. Müfessirlerden bir grup, inanıp iyi işler yapanların, cennette semâ' veğinâ'(şarkı) ile ağırlanacaklarını söylemişlerdir" (Câmi'u'l-beyân: 21/28; el-Câmi’ li-ahkâmi’l-Kur'ân: 14/12-14). Mücâhid, bu âyetintefsîrinde:

نحن الخالدات فلا نموت أبدا  نحن الناعمات فلا نبؤس أبدا:Biz ölümsüz kızlarız, hiç ölmeyiz; biz dâima güler yüzlüyüz, hiç somurtmayız!"diye şarkı okuyan güzel hûrîlerin çekici şarkılarını dinlemekle ağırlanırlar, denilmiştir, diyor (Kuşeyrî, Risâle: 154). Zemahşerî'nin kaydına göre âyetin cennet nimetlerini tavsif ettiğini söyleyen Peygamber Aleyhisselâma bir a'râbî: "Yâ Resûlallâh, cennette semâ' (şarkı dinleme) var mı? diye sordu. Peygamber (selâm ona): "Ey a'râbî, cennette bir ırmak var ki kıyısında beyaz tenli, derin bakışlı kızlar, yaratıkların hiç işitmediği güzel seslerle şarkı söylerler ki bu, cennet nimetlerinin en üstünüdür" demiştir (el-Keşşâf an Hakaiki't-Tenzîl: 3/200). Bu hadîsi kaydettikten sonra Zemahşerî devamla diyor ki: "Rivâyete göre cennette öyle ağaçlar var ki üzerlerinde gümüş ziller vardır. Cennet ehli, şarkı dinlemek istediklerinde Allah Arş'ın altından bir rüzgâr gönderir, o ağaçlara vuran rüzgâr, zilleri sallar, bu zillerin hareketinden öyle güzel sesler çıkar ki, dünyâ ehli onları duysa zevkten ölürler" (Aynı).

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş