Hadis rivayetleri arasındaki çelişkilerden örnekler (3)
Çarşamba, 06 Şubat 2013 00:00

Hadis rivayetleri arasındaki çelişkilerden örnekler (3)

(...dünden devam)

Yine Kur’ân’a ters rivayet: Henüz nikâh kıyılmadan bir kadının en mahrem yerine bakma cevazı:

Câbir b. Abdullah (r.a.)’den; demiştir ki Allah’ın Elçisi (s.a.v) “Biriniz bir kadınla evlenmek istediği zaman yapabilirse kadının, kendisini, onunla evlenmeye yönelten organlarına baksın. (Câbir) dedi ki: ‘Ben bir kızla evlenmek istedim, bir yere saklandım, haberi olmadan onu gözetlemeye başladım. Nihayet beni onunla evlenmeye yönelten organlarını gördüm ve onunla evlendim’. (Ebû Dâvud, K.en-Nikâh (12; Beyhakî Ma’rifetu’s-Suneni ve’l-Âsâr, et-Terğîb fî’n-Nikâh, 11/220))

Böyle şey olabilir mi? Peygamber, nasıl bir kadının en mahrem yerlerini, daha açık deyimle cinsel organını gözetlemeyi öğütler? Bir erkek fırsat kollayacak ve gizlice bir kızın mahrem yerine bakacak. Gerçi Şafii, ancak kadının yüzüne ve avuçlarına bakabileceğini söylemiş, İbn Abbâs’a da böyle bir yorum atfedilmiş ise de bu yorumlar tutarlı değildir. Çünkü zaten kadının yüzüne ve ellerine herkes bakabilir. Rivayette erkeği, kadınla evlenmeğe yönelten organ denilmektedir ki bu organın cinsel organ olduğu açıktır. Peygamber böyle bir tavsiyede bulunabilir mi? Çünkü erkeği kadınla evlenmeğe yönelten şey cinsel istektir.

Oysa Kur’ân, Nur Suresi’nin 31. âyetinde mü’minlere, kötü bakışlarını yummalarını, helâli olmayan kadına şehvetle bakmamalarını emretmiştir. Ayrıca böyle bir davranış, şayet kadının veya ailesinin haberi olursa insanlar arasında cinayetlere dahi neden olabilir.

Abdullah ibn Amr ibn Âs’tan aktarılan bir hadise göre: Allah’ın Elçisi (s.a.v): “Sizden biri, cariyesini veya kölesini veya ücretlisini evlendirdi mi, artık onun avretine bakmasın.” (Beyhakî, es-Sunenu’l-Kubrâ: 2/226) buyurmuştur. Bu rivayetten anlaşıldığına göre adam cariyesinin veya kölesinin, ya da ücretlisinin (yani işçisinin) avretine (yani edep yerine) bakabilir. Haydi cariyesinin avretine bakabilir diyelim ama kölesinin veya erkek hizmetkârının avretine (edep yerine) bakması nasıl izah edilebilir? Bu Kur’ân’da şiddetle yasaklanan Lutçuluğun öncüsü değil mi?

Kaba üfleme

Ebu Katâde’nin rivayetine göre Peygamberimiz bir yandan yemeğin sıcaklığını gidermek için kaba üflememeyi öğütlerken (Camiu’l-Usul, Tahâret, 1/3142) Enes'in rivayetine göre de “Peygamber (s.a.v.) kabın içine üç defa üfler ve ‘bu daha kandırıcı daha salim ve afiyetlidir!’ buyururdu. Enes; ‘ben de içilen şeyin içine üç defa üflerim’ demiştir.” ( Müslim, C. 9/123; Beyhakî, Şuabu’l-İman: 5/115) İki rivayetin birbirine ters olduğu gayet açıktır.

(devamı yarın...)

 

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş