KUR’ÂN ANSİKLOPEDİSİ (1) PDF 
Pazartesi, 22 Nisan 2024 00:00

KUR’ÂN ANSİKLOPEDİSİ (1)

 (...dünden devam)

“Yüce Kur’ân’ın Çağdaş Tefsîri” adını verdiğimiz tefsîrimiz, klasik olarak Mushaf’taki sûreleri, âyet âyet açıklamaktadır. Bu tefsîrimizin tamamlanmasının ardın­dan, A’dan Z’ye bütün Kur’ân konularını içeren kapsamlı bir eser hazırlama zorunluluğunu hissediyorduk. Bu, öyle bir eser olmalıydı ki okuyucu, Kur’ân’ın içerdiği konular hakkında, başka bir kitaba muhtacolmadan doyurucu bilgi sahibi olsun ve böylece Kur’ân’ın getirdiği İslâm’ı tam anlamıyla öğrenmiş bulunsun.

Gerçi “Yüce Kur’ân’ın Çağdaş Tefsîri”, Kur’ân âyetlerini sade bir üslûb ve bilimsel bir metotla okuyanlara sunuyordu ama herhangi bir konu hakkında yeterli bilgi sahibi olabilmek için 12 cildi karıştırmak gerekiyordu. Çünkü çeşitli konular, Kur’ân’ın çeşitli sûrelerine serpiştiril­miş vaziyettedir. Bir tek konunun bütün boyutla­rını öğrenmek için bütün tefsîri gözden geçirmek gerekir. Buna da herkesin vakti olmaz. Bundan dolayı Kur’ân’ın çeşitli konularını, alfabetik bir sıra ile inceleyen bir esere ihtiyaç vardı. Tefsîri okuyan bir bilim adamı da böyle bir eserin yazılmasına ihtiyaç bulunduğunu bize hatırlatmış: “Acaba bu tefsîri, konularına göre yeniden yazamaz mısı­nız? O zaman Kur’ân üzerinde araştırma yapacaklar için büyük bir kolaylık sağlamış ve böylece çok büyük bir hiz­met gerçekleş­tirmiş olursunuz.” demişti.

İşte bu ihtiyacı karşılamak ve bu alanda bir boşluğu daha doldurmak üzere, Arapça “et-Tefsîru’l-mavdû‘î” deni­len konulu Kur’ân tefsîrine başladık.

Kur’ân’da konuların ele alınıp açılımı bakımından sûre ve âyetlerin iniş tarihi, yani nüzûl sırası çok önemlidir. Çünkü Kur’ân, önce bir konuya kısa işaretler yapar, bu vecîz ifadeler veya işâretler, daha sonra inen sûrelerde değişik söylemlerle açılım gösterir. Bu tesbit edildiği takdîrde Kur’ân düşüncesinin gelişme seyri daha iyi anlaşı­lır ve mesajın ruhunu, doğrultusunu, temel amacını daha iyi kavramak mümkün olur.

Bu amaca ulaşabilmek için, âyetleri konularına göre tasnîf ederek ve iniş sırasını da göz önünde bulundurarak kapsamlı bir konu tefsîri yapmayı gerekli gördük ve tefsîr tarihinde ilk defa te’lîfine başladığımız bu esere de “Kur’ân Ansiklopedisi” adını verdik.

“Kur’ân’da Evlenme ve Boşanma”, “Kur’ân’da Seman­tik”, “Kur’ân’da Hz. Mûsâ”, “Yûsuf Kıssası” vb. gibi alanlarda spesifik konu tefsîri sayılabilecek eserler yazılmıştır. Ama başından sonuna bütün Kur’ân konularını işleyen ansiklopedik bir tefsîr, bugüne dek yazılmamıştır.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş