CENNETLİKLERİN MERTEBELERİ (1) PDF 
Perşembe, 01 Şubat 2024 00:00

CENNETLİKLERİN MERTEBELERİ (1)

Çok muhterem hocam; Nisa Suresinde (69. Ayet) geçen cennetliklerin mertebelerini açıklayabilir misiniz?

Saygılarımla...

Cevap: Nisa 69-70’nci âyetlerde de Allah'ın, kendisine ve Elçisine itâat edenleri lûtfuyla âhirette nimetine mazhar kıldığı peygamberlere, şehîdlere ve sâlihlere arkadaş yapacağı; Allah'ın, kullarının yaptığı her şeyi bildiği belirtilmektedir.

Nebiyyûn: Nebî'nin çoğuludur. Haber veren anlamına gelen nebi, ğaibden aldığı haberleri duyuran peygamberdir. Sıddîkîn, sıddîk'ın çoğuludur. Sıddîk, çok doğru söyleyen, söz ve hareketlerinde doğru olandır. Sıddîklerin başında Hz. İbrâhım gelir: "Kitâb'da İbrâhîm'i an, o sıddîk peygamber idi.” (Meryem: 41) de bu sıfatla anıldığı gibi (Meryem; 56) Hz. İsâ'nın annesi Meryem de sıddıka olarak anılmıştır ( Mâide: 75). Sıddîklik, peygamberlikten sonra gelen bir mertebe olarak tanımlanırsa da Hz. İbrâhîm'e ve Hz. İdrîs'e sıfat olarak kullanılmasından bunun, gerek peygamberler, gerek onların tâbi'leri arasında çok doğru insanların genel vasfı olduğu anlaşılmaktadır.

Şühedâ': Şehîd'in çoğuludur. Kur'ân'da şehîd ve şühedâ kelimeleri, savaşta öldürülen mü'min anlamında değil, Allah'ın dininin doğruluğuna tanıklık eden âdil âlimler ve onların başında da peygamberler anlamında kullanılmıştır: "Kendisinden başka tanrı olmadığına Allah, melekleri ve âdil ilim sâhipleri şâhidlik etmiştir.” (Âl-i İmrân: 18) "Her ümmetten bir şehîd (tanık), seni de bunlara şehîd (tanık) getirdiğimiz gün halleri nice olur?” (Nisâ )

Allah, sâdık İslâm ümmetini de şühedâ olarak nitelendirmiştir: "Böylece biz sizi orta bir ümmet yaptık ki insanlara şehîdler (tanıklar) olasınız.” (Tefsîru'l-Kâsimî, 5/1400) Şâlihûn: Şâlih'in çoğuludur. Sâlih, şehîdler mertebesinin altında, iyilikleri kötülüklerine ağır basan temiz mü'minlerdir.

Her ümmette iyiler bu dört mertebeye ayrılır ve bu zümreler, her ümmetin iyileri içinde vardır. İşte Allah'a ve Elçisine itâat eden mü'min, âhirette bunlarla beraber olur. Çünkü kendisi de birincilerden olmasa da en azından sonunculardandır. Onlarla arkadaş olmak ne güzel şeydir! Onlar ne güzel arkadaştır!

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş