İSRAİL’İN FİLİSTİN’DE YAPTIĞI ZULÜM HİÇBİR DİNE VE VİCDANA SIĞMAZ (17) PDF 
Cuma, 17 Kasım 2023 00:00

İSRAİL’İN FİLİSTİN’DE YAPTIĞI ZULÜM HİÇBİR DİNE VE VİCDANA SIĞMAZ (17)

(...dünden devam)

Kuvvetli ihtimale göre âyetlerde işaret edilen olay Necrân'da geçmiştir. Necrân halkı, Hıristiyan çağrısına uyup Hıristiyan olmuş. Yahûdî olan Himyer kıralı Zûnüvâs, bunların üzerine asker göndermiş; ya Hıristiyanlığı bırakıp Yahûdîliğe döneceklerini veya ateşte yakılacaklarını söylemiş. Dinlerinden dönmeyen, on iki bin kişiyi ateş dolu hendeklere attırıp yaktırmış (Mefâtîhu'l-ğayb: 31/ll8). Hz. Alî'den rivâyet edildiğine göre de olay Yemen'de geçmiştir (Câmi‘u'l-beyân: 30/132).

Bu öykünün ayrıntıları bir yana bırakılırsa bunlar, Yemen'de veya Yemen'e yakın Necrân'da egemen olan Yahûdîlerin, Hıristiyan olanları dinlerinden döndürmek için onlara acımasızca işkenceler ettiklerini gösterir.

Zûnüvâs'ın ve Yemen halkından bir kısmının Yahûdî olduğu, bunların Hıristiyanlara baskı ve işkence yaptıkları, bu yüzden galeyana gelen Habeşlilerin Yemen'i istilâ ettikleri tarihi olaylardır (Dr. Cevâd Alî, Târîhu’l-‘Arb kabla'l-İslâm: 3/165-209'a bakınız; et-Tefsîru'l-hadîs:1/252).

Kur’ân bu olayı hatırlattığına göre demek ki Mekkeliler olayı biliyorlardı. Onlara dinleri yüzünden insanlara baskı yapan, onları acımasızca ateşe atıp yakan zâlimlerin, sonunda kahr-ü perîşân olduklarını hatırlatarak Bilâl, Yâsir, Suheyb gibi zayıf, fakir Müslümanlara, kölelere, dinleri yüzünden işkence eden Mekke müşriklerini uyarmakta; bu işten tevbe edip dönmedikleri takdirde kendilerinin de öteki zorbaların sonucuna uğrayacaklarını anımsatmaktadır.

"10- İnanmış erkek ve kadınlara işkence edip sonra (yaptıklarına) tevbe etmeyenler (yok mu), onlar için cehennem azâbı vardır ve onlar için yangın azâbı vardır. 11- İnanan ve iyi işler yapan kimseler için de altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük başarı budur. 12- Şüphesiz Rabbinin tutuşu (vuruşu) şiddetlidir. 13- İlkin var eden, sonra geri çevirip yeniden yaratan O'dur. 14- O bağışlayandır, sevendir. 15- Arş'ın sâhibidir, yücedir. 16- İstediğini yapandır."

10’ncu âyette inanan erkek ve kadınlara işkence edip sonra bu yaptıklarından dönmeyen, tevbe etmeyenlerin, cehennemde yangın azâbına uğrayacakları bildirilmektedir. Âyette geçen fitne, belâya uğratmak, sınamak demektir. İşkence etmek, insanın dayanıklılığını, zor karşısında dininden dönüp dönmeyeceğini sınamak olur. Ancak burada fitne'nin yakmak anlamında olduğu ileri sürülmektedir. “Fetentu’ş-şey’e”: Bir şeyi yaktım, "Fetentu’d-dirheme”: dirhem ve dinarı ateşe atıp halislik derecesini sınadım, demektir. Buna göre “İnnellezine fetenu’l-mu’minine ve’l-mu’minâti...”, İnanan erkek ve kadınları yakıp sonra tevbe etmeyenler için cehennem azâbı, yangın azâbı vardır, anlamını verir ki böylece onlara verilen cezâ, kendi eylemleri türünden olur.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş