İSRAİL’İN FİLİSTİN’DE YAPTIĞI ZULÜM HİÇBİR DİNE VE VİCDANA SIĞMAZ (13) PDF 
Pazartesi, 13 Kasım 2023 00:00

İSRAİL’İN FİLİSTİN’DE YAPTIĞI ZULÜM HİÇBİR DİNE VE VİCDANA SIĞMAZ (13)

(...dünden devam)

Bir rivâyete göre Peygamber (s.a.v.) Ensâra:

— Kardeşleriniz mallarını ve çocuklarını bırakıp size geldiler. Dilerseniz sizin evlerinizden ve mallarınızdan alıp muhâcirlere de vereyim, bu ganimeti de sizinle onlar arasında bölüştüreyim. Dilerseniz bu ganimeti sadece muhâcirlere taksim edeyim, sizin evleriniz, mallarınız size kalsın, dedi. Dediler ki:

— Bizim evlerimizi ve mallarımızı da onlarla bölüştürelim, bu ganimet de yine tamamen onların olsun, biz bundan almayalım. Peygamber:

— Başka bir öneri yok mu? dedi.

— Başka ne olur yâ Resulallah, dediler.

— Onlar çalışmayı (toprağı işlemesini) bilmezler. Siz onların yerine bu toprakları işler, ürününü bölüştürürsünüz, dedi. Onlar da içlerinde hiçbir cimrilik ve burukluk duymadan buna razı oldular (Câmi'u'l-beyân: 28/41-42; Mefâtîhu'l-ğayb: 29/282; İbn Kesîr: 4/340).

Âyetlerde fey'in, yani savaşsız ele geçen ganimetlerin, kamulaştırılıp kamu işlerine ve bütün Müslümanların yararına harcanacağı buyurulmaktadır. Hz. Peygamber'in, bu toprağı Muhâcirlere dağıtması, en çok onların ihtiyaç içinde olmalarından dolayıdır. Çünkü bu husus, kendi takdirine bırakılmıştır. Tasarruf hakkı kendisinindir. Ama Hz. Peygamber, fakir olduklarını, ihtiyaçları bulunduğunu söyleyen iki veya üç Medineliye de bu ganimetlerden pay ayırmıştır.

9’ncu âyette nefsinin şuhhundan korunmuş olanların felâha erecekleri bildirilmektedir. Şuhh, cimrilik demektir. Bul da cimrilik anlamınadır. Ancak bul ile şuhh arasında fark vardır. Bul, menetmek, vermemektir. Şuhh ise insanı bule götüren ruhsal durumdur. Bir başka tefsîre göre şuhh, başkasının malına göz dikmektir.

Kurayza Oğullarının hıyaneti

"26- Kitap ehlinden onlara yardım eden(Kurayza Yahûdî)lerini de kalelerinden indirdi ve kalblerine korku düşürdü. (Onlardan) Bir kısmını öldürüyordunuz, bir kısmını da esir alıyordunuz. 27- Onların topraklarını, evlerini, mallarını ve henüz ayak basmadığınız bir toprağı size mirâs verdi. Allah, her şeye kâdirdir." (Ahzâb: 26-27)

Bu âyetlerde, müşrikleri hiçbir yarar sağlayamadan öfke ile geri döndüren Allah'ın, onlara yardım eden Kitâb sâhiplerini de kalelerinden indirdiği, kalblerine korku düşürdüğü ve Müslümanların, onların bir kısmını öldürüp bir kısmını tutsak aldıkları, arazilerini ve yurtlarını ve henüz ayak basmadıkları bir toprağı da Müslümanlara verdiği, O'nun her şeyi yapabileceği buyuruluyor.

Âyetlerde söz konusu edilen Kitâbehli, antlaşmalarını bozarak Müslümanlara hıyânet eden Kurayza Yahûdîleridir.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş