MÜT‘A NİKÂHI (13) PDF 
Salı, 31 Ekim 2023 00:00

MÜT‘A NİKÂHI (13)

(...dünden devam)

4) Birleşmenin, gece yahut gündüz olacağı şartı; keza belli zaman içinde kaç kez birleşme olacağı şartı koşulabilir.

5) Müt‘a yapan erkek, kadından izinsiz azledebilir (korunabilir). Buna rağmen kadın gebe kalırsa çocuk, müt‘a yapan erkeğe âittir...

6) Bu nikâhta boşama gerekmez. Müddet sona ermekle ayrılık gerçekleşir.

7) Bu akid, karı kocanın birbirine mîrâsçı olma hakkını sağlamaz.

8) Birleşmeden sonra süre bitince kadının yeni bir nikâh için bir süre beklemesi (iddet) gerekir. Bu kadının bekleme süresi iki âdet görmedir. Henüz menapoz yaşına girmediği halde âdet görmeyen kadının bekleme süresi ise kırk beş gündür. Akit yapıldıktan sonra birleşme olmadan erkek ölürse kadın, eğer gebe değilse normal nikâhta olduğu gibi dört ay on gün bekler. Gebe ise gebelik ve vefât iddetlerinden hangisi daha uzun ise o süreyi bekler.”[1]

Târîhî seyri:

Ehl-i Sünnet bilginleri müt‘ayı harâm saymakla beraber müt‘a yapana zinâ cezası uygulamamışlardır. Zira bunun gerçekten zinâ olup olmadığında onlara göre de bir kuşku vardır. Şüphe ise cezâyı kaldırır. Çünkü Peygamber (s.a.v.): “Gücünüz yettiği kadar müslümanlardan cezâları kaldırınız. Eğer bir müslümana bir çıkar yol bulursanız onu serbest bırakınız. Çünkü imamın (devlet başkanının, yöneticinin) affetmede yanılması, cezâ vermede yanılmasından daha iyidir”[2] buyurmuştur. Bu hadîs, mümkün olduğu kadar cezâdan kaçınmayı emrettiği gibi: “Şüpheler karşısında cezâları kaldırınız!”[3] meâlindeki hadîs de İslâm hukukunun temel kurallarındandır.

(devamı yarın..)


[1] . Hillî, Şerâi‘u’l-İslâm: 2/306-307, Necef 1389 H. -1969 M.

[2] . Tirmizî, Hudûd: 2; Ebû Dâvûd, Salât: 114; Hâkim ve Beyhakî de bu hadîsi rivâyet etmişlerdir: Feydu’l-Kadîr: 1/226-227

[3] . Tirmizî, Hudûd: 2; Ebû Dâvûd, Salât: 114; Feydu’l-Kadîr: 1/227

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş