PEYGAMBERLER EN OLGUN VE ÖZEL İNSANLARDIR (2) PDF 
Cumartesi, 30 Eylül 2023 00:00

PEYGAMBERLER EN OLGUN VE ÖZEL İNSANLARDIR (2)

(...dünden devam)

İslâm, mal yığmayı -ki buna kenz denir- hoş görmez. Nefsinin, çoluk çocuğunun ihtiyacından fazlasını fakirlere vermeyi, Hak rızasına harcamayı tavsiye eder. Ancak bütün varını yoğunu sarfedip başkasına el açacak duruma düşmek de doğru değildir. Bu hususta birçok hadisi şerîf mevcuttur. Peygamberimiz: "Yanında bir mal bulunan kimse, önce kendi nefsine harcasın, bakımı kendisine ait bulunan kimselere, ve böyle böyle (derece derece akrabaya, sonra başkalarına) harcasın." (Ebû Dâvud, İtâk, 9; Nesâ'î, Buyu, 84; İbn Hanbel, 3/305; Faydu'l-Kadîr, 1/426) demiştir.

Câbir ibn Abdullah'ın rivâyetine göre bir adam Hz. Pey­gamber'e yumurta büyüklüğünde bir altın getirmiş: "Bunu sadaka (Müslümanlara yardım) olarak al, vallahi bundan başka bir şeyim yok" demiş. Allah'ın Resûlü almamış. Adam sağdan gelmiş, almasını rica etmiş, soldan gelmiş, almasını rica etmiş. Hz. Pey­gamber kızarak adamın elinden altını alıp sonra adama fırlatmış: "Biriniz bütün varını yoğunu getirsin, sonra da otursun dilensin (öyle mi)? Sadaka ancak zenginlikten verilir. Bunu al, bizim buna ihtiyacımız yok" demiş (Dârimî, Zekât, Bâbu'n-nehyi bi-cemi i mâ inde'r-racul, I. 390; Mefâtîhu'l-ğayb, II. 222).

İslâm, ifratı ve tefrîti yani gerek cömertlikte, gerek tutumlukta aşırı gitmeyi yasaklar. İnfak iyidir ama israf haramdır. Tutumluluk iyidir ama cimrilik haramdır. Allah, Kur'anı Kerîmde saçıp savurmayı yasakladığı gibi avucu sıkı sıkıya kapayıp para yığmayı da yasaklamıştır. İhtiyaçtan fazlasını vermek, sosyal adaletin kendi­sidir. Âyet, ihtiyaçtan fazla olan her şeyin verilmesini emretmiyor, tavsiye ediyor. Mü'minleri böyle gönül zenginliğine, cömertliğe, başkalarını düşünmeğe teşvik ediyor. Herkes ihtiyacından fazlasını zorla değil, fakat gönül hoşluğuyla verirse ülkede fakir kalmaz, bunalımlar durulur. Gönüllerden gönüllere sevgiden bağlar kurulur.

Bazı bilginler, zekât âyetiyle bu âyetin bu hükmünün neshe­dildiğini sanmışlardır ama bu doğru değildir. Zekât farzdır. Bu ise zekâttan ayrı olarak insanları nafile sadakaya teşvik etmektedir. Burada neshedilecek bir şey yoktur. Haşr Sûresi’nde de beyan edildiği üzere infak sayesinde servetler, sadece zenginler arasında dolaşan bir şey olmaktan çıkıp toplumun ihtiyacını karşılayacak, toplumun huzur ve kalkınmasına hizmet edecektir.

2. Muhakkak ki peygamber olacak insanlar akılca üstün yaratılırlar. Zira vahyi alabilmek için aklen ve ruhen olgunluk gerekir.

***

 

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş