KUR’ÂN’DA TABΑAT TASVÎRİ (35) PDF 
Salı, 29 Ağustos 2023 00:00

KUR’ÂN’DA TABΑAT TASVÎRİ (35)

(...dünden devam)

Bazı müfessirlere göre yedi gök ile, Güneş sisteminde Dünyâ ile en çok ilgili olan yedi gezegen kastedilmiştir. Gerçi Güneş Sistemindeki gezegen sayısı 11’i bulmuştur ama eskiden yedi gezegen bilinirdi. İşte âyette o zamanki insanların bildiği, aralarında konuştukları yedi gezegene işaret edilmiştir.

Yahut göklerin sayısı yedidir. Bizim sonsuz kabul ettiğimiz, yıldızlarla donatılmış bulunan uzay, en yakın gök olan birinci göktür. Bunun ötesinde altı gök daha vardır. Gerçeği Allah bilir.

“Üstlerinde (kanatlarını) açıp yumarak uçan kuşları görmüyorlar mı? Onları (havada) Rahmân'dan başkası tutmuyor. Doğrusu O, her şeyi görmektedir." (Mülk: 77(67)/19)

Mülk: 77(67)/19: Kanatlarını açıp yumarak uçan kuşları havada tutan, her şeyi görüp bilen, hikmetle yaratan Allah’tır. Yaratıklarını koruyup gözeten yalnız O’dur. O’ndan başkasına tapmanın hiçbir yararı yoktur.

“6- Yapmadık mı biz, Arzı bir beşik, 7- Dağları birer kazık? 8- Ve sizi çift çift yarattık. 9- Uykunuzu dinlenme yaptık. 10- Geceyi (sizi sarıp örten) bir giysi yaptık. 11- Gündüzü de geçim zamanı yaptık. 12- Üstünüzde yedi sağlam (gök) binâ ettik. 13- Ve (orada) parıl parıl parlayan bir lamba yarattık. 14- Sıkışan(bulut)lardan şarıl şarıl su indirdik, 15- Ki onunla çıkaralım: dâne(ler), bitki(ler), 16- Ve (ağaçları) birbirine sarmaş dolaş bahçeler." (Nebe’: 80(78)/6-16)

Âyetlerde Allah’ın yaptığı işler, muhataplara olumsuz soru biçiminde “Allah böyle yapmadı mı? Şöyle yapmadı mı?” diye yöneltilmektedir. Bundan muhatapların, bu işleri Allah’ın yaptığını kabul ettikleri anlaşılır. Gerçekten Arapların, Allah’ın, evrenin yaratıcısı ve yöneticisi olduğuna inandıkları, birçok âyetten anlaşılmaktadır. Ancak garip olan taraf, bunları Allah’ın yarattığına inandıkları halde âhirete inanmamalarıdır.

İşte âhireti inkâr edenlere, bunu ispat için Allah’ın kudretinin kanıtları anlatıldıktan sonra, hüküm günü olan âhiretin mutlaka vukubulacağı ve herkesin yaptığından hesap vereceği vurgulanmaktadır.  

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş