KUR’ÂN’DA TABΑAT TASVÎRİ (32) PDF 
Cumartesi, 26 Ağustos 2023 00:00

KUR’ÂN’DA TABΑAT TASVÎRİ (32)

(...dünden devam)

Bu teorinin etkisi, Kur’ân-ı Kerîm’e, anlam bakımından en yakın olan Barnaba İncîlinde de görülür: “Allah’ın ululuğu, hiçbir suretle ölçülemez. O kadar uludur ki O’nu nitelendirmekten titriyorum. Fakat size sorunu anlatmam gerekir. Bunun için diyorum ki: Gökler dokuzdur. Her biri arasında, ilk gök ile Dünyâ arasında olduğu gibi beşyüz yıllık mesafe vardır. Bundan dolayı Arz, en yüksek gökten dörtbin beşyüz yıl uzaktadır. Bunun için size diyorum ki Arz, göğe oranla bir iğne başı kadar kalır. Birinci gök de, ikinci göğe göre öyledir. Ve bütün gökler hep böyledir. Her biri kendisinden sonraki göğe göre öyle küçüktür. Fakat Arzın ve bütün göklerin hep birlikte büyüklüğü, cennete göre bir nokta, daha doğrusu bir kum dânesi kadardır. Şimdi bu büyüklük ölçülemez değil midir?” (İncîlu Barnâbâ (Barnaba İncîli), tahkîk: Seyfullah Ahmed Fâdıl, Kuveyt, 1393 h. -1973 M. 105. bâb, âyet: 1-8, s. 169)

Bu sırada melek Cibrîl Îsâ’ya geldi, ona Güneş gibi berrak bir ayna gösterdi. Îsâ da orada şu sözleri gördü: Ömrüme andolsun ki ben Ebed-ya’yım (Barnaba’ya bak)? Cennet göklerden ve yerden ne kadar yüksekse ve Arz da kum dânesinden ne kadar büyükse ben de öyle cennetten çok çok, deniz kumlarının sayısından ve denizdeki su damlaları sayısından, yerin bitkileri, ağaçların yaprakları, hayvanların derileri sayısından, hattâ gökleri ve cenneti dolduran kum dâneleri sayısından çok çok büyüğüm.”

İşte eski filozofların görüşleri ve İncîl’deki evren düşüncesi budur. Fârâbî ve İbn Sînâ aracılığı ile Yunan felsefesi Arapça’ya çevrilmekle İslâm düşüncesinde de feleklerin dokuz olduğu kanısına varılmıştır. İslâm bilginleri de göklerin yedi, Arş ve Kürsî ile birlikte dokuz olduğu kanısına varmışlardır. Kürsî sâbit yıldızlar feleğidir. Arş ise bütün felekleri kuşatan felektir. Bütün diğer feleklerin günlük hareketleri, bu kuşatıcı felek içinde olur.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş