CANLARI İZLEYİP KORUYAN MÂNEVÎ GÜÇLER (1) PDF 
Çarşamba, 01 Mart 2023 00:00

CANLARI İZLEYİP KORUYAN MÂNEVÎ GÜÇLER (1)

 (...dünden devam)

Bu münasebetle insanın başı boş bırakılmadığını, manevî güçler olan melekler tarafından korunduğunu belirten yazımızı yinelemekte yarar görüyoruz.

"لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللهِ: O(insa)nın önünden ve arkasından iz­le­yen(melek)ler vardır, onu Allah'ın emrinden korurlar…” (Ra’d Sûresi: 11)

Her insanı izleyen birtakım güçler, onu gece ve gündüz bekleyen, kötü olaylardan koruyan melekler vardır. Eğer bu koruyucular olmasa, insanın yaşaması dahi mümkün değildir. İbn Ebî'd-dunyâ, Ebû Umâme'den merfû olarak şu hadisi naklediyor: "Mü'­mine, kendisini korumak için üçyüz altmış melek vekil kılınmıştır. Onu, başına gelmesi mukadder olan olaylardan korurlar. Meselâ gözü koruyan yedi melek vardır: sıcak yaz gününde sinekler bal çanağından balı nasıl savunursa onlar da gözü öyle savunurlar" (Kazvinî, Acâibu'l-mahlûkât: 1/94, Hayâtu'l-hayavân kenarında; el-Îmânu bi'l-melâiketi, s. 161). Ebu Umâme: "Hiçbir insan yoktur ki kendisiyle beraber olup kendisini savunan bir melek bulunmasın. Melek onu, kendisi için takdir edilen şeye teslim edinceye kadar savunur" demiştir (İbn Kesîr, Tefsîr: 2/505).

Bir hadiste de şöyle buyurulmuştur: "Sizi gece gözetleyen melekler, gündüz gözetleyen melekler vardır. Bunlar sabah namazında ve ikindi namazında buluşurlar. Gece sizinle beraber bulunan melekler Allah'a çıkınca, sizin halinizi gayet iyi bilen Allah, yine de meleklerine: 'Kullarımı ne halde bıraktınız?' diye sorar. 'Yanlarına gittiğimizde namaz kılıyorlardı, yanlarından ayrıldığımızda da yine namaz kılıyorlardı (onları hep namazda gördük)' derler"(Buḫârî, Mevâkît: 16, Tevhîd: 23, 33; Müslim, Mesâcid: 210; Nesâ'î, Salât: 21; Muvatta', Sefer: 82; İbn Hanbel, Musned: 2/257, 312, 486).

Kişinin iyi ve kötü işlerini saptamakla görevli gece ve gündüz melâikesi vardır. Sağında ve solunda bulunan iki melek kişinin iyi ve kötü işlerini yazar: Sağındaki iyiliklerini, solundaki kötülüklerini yazar. Önünde ve arkasında bulunan iki melek de onu bekler ve korurlar (İbn Kesîr, Tefsîr: 2/504).

Peygamber(s.a.v.)in başka bir hadislerinde de şöyle buyurdukları rivayet edilmiştir: "Hiçbiriniz yoktur ki onun için cinlerden bir arkadaş ve meleklerden bir arkadaş vekil kılınmış (görevlendirilmiş) olmasın. Sana da cin arkadaşı görevlen­dirilmiş midir yâ Resûlâllah, dediler. Evet, bana da görevlendirilmiştir, fakat Allah beni ona galip getirdi, bana iyilikten başka bir şey emretmez, dedi" (Müslim, Munâfikîn, 69; İbn Hanbel: 1/257, 385, 401, 460).

Katâde"يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللهِyahfezunehu min emrillah" cümlesindeki "منmin"in bâ anlamına geldiğini söylemiş ve cümleye "Onu Allah'ın emriyle korurlar" mânâsını vermiştir.

Bir adam Hz. Alî'ye gelip: "Murad'dan bazı kimseler seni öldürmek istiyorlar, kendini bekletsen iyi olur" demiş, Alî ona: "Her adamla beraber iki melek vardır, bunlar, onu mukadder olmayan şeylerden korurlar. Fakat kader gelince melekler onunla o hâdise arasından çekilirler. Ecel sağlam bir kalkandır" demiştir (İbn Mâce, Tıb: 1; Tirmizî, Tıb: 21, Kader: 12; İbn Hanbel, Musned: 3/421).

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş