17 AĞUSTOS DEPREMİNDEN AKILDA KALANLAR -2- PDF 
Perşembe, 23 Şubat 2023 00:00

17 AĞUSTOS DEPREMİNDEN AKILDA KALANLAR -2-

(...dünden devam)

Yanlış yapanlara engel olmayan toplum cezalandırılır

“Öyle bir fitne(belâ)den sakının ki aranızdan yalnız hak­sızlık edenlere erişmekle kalmaz (hepinize erişir). Bilin ki Allah’ın azâbı çetindir.” (Enfal: 93/25) âyeti, ahlâkı bozulan milletin, genel bir belâ ile cezâlandırılacağını belirtmektedir.

Âyet, inananlara, zararı yalnız haksızlık edenlere değil, bü­tün topluma dokunacak bir fitneden sakınmalarını emretmektedir. Burada fitne, sınav ve belâ anmandadır. Âyetin anlamı şudur: Eğer siz, Allah’ın ve Elçisinin sözünü dinlemezseniz, başınıza öyle bir belâ gelir ki suçsuzlar da o zaman suçluların ateşine yanarlar. Yaş da kurunun yanında yanar. Çünkü gönderilen belâ, tüm toplumun üzerine gelir. Bir deprem, bir yangın, bir savaşın sonuçlarını yalnız suçlular değil, ma‘sumlar da çeker. Âyetin sonunda da Allah’ın azâbının çetin olduğu vurgulanmıştır.

Buhârî, Müslim ve Sünen sâhipleri şu hadîsi rivâyet etmiş­lerdir: “Allah’ın peygamberlerinden biri, bir ağacın altına kondu. Bir karınca kendisini ısırdı. Hizmetçiye emretti, oturduğu yerin altından çıkarılan karıncalar yakıldı. Allah ona: ‘(Cezâ olarak öl­dürdüğün) Sadece bir karınca olmamalıydı?’ diye vahyetti.”

Kurtubî bu mes’eleyi şöyle izah etmiş: “Bu peygamber Hz. Mûsâ’ aleyhisselâm’dır. O: “Yâ Rabbi, sen bir kent halkına azâp ediyorsun. Oysa onların içinde âsîlerin yanında itâat edenler de var (nasıl hepsini birlikte helâk ediyorsun)?” demiş.

Cenâbı Hak ona bunun sebebini gösteren bir durum ya­ratmış. Uyku bastırması nedeniyle bir ağacın gölgesine sığınan Mûsâ’yı, tam uykuya daldığı sırada, orada bulunan karınca yuva­sından bir karınca ısırmış. Mûsâ, ayağıyla karıncalara basınca ka­rın­calar ölmüşler. Bununla da yetinmemiş; ayrıca karınca yuvasını yaktırmış. Yüce Allah böylece ona bir karıncanın ısırması yü­zünden diğer karıncaların da öldürülmesini ibret olarak göstermiş ki Mûsâ, Allah’ın cezâsının genel olduğunu anlasın.

Bizim dinimizde hayvanları yakmak yasaktır. Peygamber (s.a.v.): “Allah’tan başka kimse ateşle işkence edemez” bu­yur­muştur. Bir hadîse göre de nemle (karınca), nahle (arı), hüdhüd (kırlangıç) ve surad öldürmek yasaktır. Ancak bunun Süleyman Ka­­rın­cası denilen büyük karınca hakkında olduğunu; zerre denilen küçük karıncayı öldürmede bir sakınca bulunmadığını söyle­miş­lerdir. İmam Mâlik, zarar vermedikçe ve zararı önlemek için öl­dürmeden başka çare kalmadıkça karınca öldürmeyi mekruh gör­müştür.

Sözlerin özeti şudur: Zarar veren şey öldürülebilir. Ama öldürmeden zararı savmak mümkün ise öldürmek doğru değildir. Çünkü her şey Allah’ı tespih eder.

Yetkili bilim adamlarının verdiği bilgiye göre Kuzey Ana­dolu Fay Hattı, Erzincan’dan başlıyor, batıya doğru uzanıp İstan­bul’a varıyor. Bu arada ayrılan kollar Zonguldak’a, Bolu’ya uğ­ruyor, Marmara Bölgesini kucaklıyor.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş