ÂHİRET HAKKINDA AYRINTIYI SADECE ALLAH BİLİR (3) PDF 
Cumartesi, 18 Şubat 2023 00:00

ÂHİRET HAKKINDA AYRINTIYI SADECE ALLAH BİLİR (3)

(...dünden devam)

Aşağıdaki hadis de sa'k'ınölüm değil, bayılmak anlamına geldiğini gösterir: ''İnsanlar kıyâmet gününde korkudan bayılırlar. Ben de onlarla beraber bayılırım. Fakat ilk ayılan ben olurum. Bir de bakarım ki Mûsâ Arşın bir kenarından tutmuş. Artık o benden önce mi ayılmış, yoksa o, Allah'ın istisna ettiği (bayılma dışı tuttuğu) kimselerden mi olmuş, bilmem" (Buhârî, Husûmât; Müslim, Fedâil: 10, 161). Eğer hadiste geçen sa'k, ölüm anlamına gelmiş olsaydı, Hz. Peygamber'in, Mûsâ'nın ölüp ölmediğinde tereddütetmiş olması gerekirdi ki Mûsâ'nın öldüğünde kuşku yoktur. Hz. Peygamber'in tereddüdü, onun bayılıp bayılmadığındadır.

Evet, Sûr'a ilk üfleyişte henüz ölümün tadını tadmamış olan bedenli canlılar ölürler. Ama daha önce ölmüş olanlar da bu sesten korkup bayılırlar. Ancak Allah'ın güçlendirdiği bazı kimseler korkuya kapılmaz, sarsılmazlar. Ölmek bedenlere özgüdür, ruh ölmez.

Gerek Neml Sûresinin 87 nci âyeti, gerek Zümer Sûresinin bu âyeti, göklerde ve yerde bulunan bütün canlıların, İsrâfîl'in üfleyeceği borudan çıkan sesten sarsılacaklarını, daha doğrusu bu sesin, Yüce Divana çağırma sesi olduğunu anladıkları için son derece korkacaklarını, yalnız Allah'ın güçlü kıldığı bazı canların bu durumdan korkmayacaklarını ifade etmektedir. Fez'( فزع ) ve sa'k (صعق), olayı ayrı ayrı şeyler değil, aynı şeydir. Aynı anlamı veren iki kelime de kıyâmet olayının etkisini tasvir etmektedir. Dünyada bedenli varlıklardan hiçbiri ölümden istisna edilmez: "Her nefis olümü tadacaktır'' (Âl-i İmrân Sûresi: 185). Zümer 87. âyetindeki istisnâ, ölümden değil, sarsılmadan veya Allah'ın heybetinden hâsıl olan korkudan bayılmadandır (Kurtubî, el-Câmi’ li-Ahkâmi'l-Kur'ân: 15/280-281).

İbnu Kayyim el-Cevziyye şöyle diyor: "Bu, kıyâmet durumundaki sa'k'tır. Herkesin Mahşere toplandığı sırada yüce Allah, kullar arasında hüküm vermek üzere geldiği ve yer de Allah'ın nuru ile aydınlandığı zaman bütün yaratıklar korku ve heybetten bayılırlar. Nitekim Cenabı Allah: ''Bayılacakları günlerine kadar bırak onları" (Tûr Sûresi: 52) buyurmuştur. Bu âyetlerdeki sa'k, ölüm anlamına gelseydi, dünyadaki ölümden sonra başka bir ölüm daha olurdu ki: "Orada ilk ölümden başka ölüm tatmazlar" (Duhân Sûresi: 56) âyetinin açık ifadesine göre ilk ölümden sonra başka bir ölüm yoktur" (Kitâbu'r-Rûh: s. 40-44).

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş