KUR’ANDA PEYGAMBER’İN SÜNNETİ KONUSU (5) PDF 
Cumartesi, 17 Aralık 2022 00:00

KUR’ANDA PEYGAMBER’İN SÜNNETİ KONUSU (5)

(...dünden devam)

4’ncü âyet, Yahûdîlerin, Allah'a ve Elçisine karşı geldiklerini, Allah ve Elçisini incitici davranışlar içine girdikleri için bu şekilde cezalandırıldıklarını söylüyor. Gerçekten Yahûdîler, Allah'ın Elçisine inanmamakla kalmamışlar, onun dâvasının yayılmasını önlemek için gönüllere şüphe düşürmeğe çalışmışlardır. O kadar ki bunların yandaşı olan Arap şâiri Ka'b ibn el-Eşref, Allah'ın Elçisini hicveden (yeren) kasideler yazmış ve Allah'ın Elçisi, şerrini def için onu öldürtmüştür (İbn Sa'd, Tabakât: 3/70-72; İbn Hişâm, Sîret: 2/231; Taberî, Târihu'l-Umemî ve'l-Mulûk: 2/495).

5’nci âyette Müslümanların kestikleri veya kesmeyip kökleri üzerinde bıraktıkları her ağacın, yaptıkları her şeyin Allah'ın izniyle olduğu; Allah'ın, hak yoldan çıkmış insanları perişan etmek için Müslümanlara bu gücü ve imkânı verdiği bildirilmektedir.

Biraz önce belirttiğimiz gibi Allah'ın Elçisi (s.a.v.), kuşatma sırasında Yahûdîleri korkutmak için bazı hurmalarının kesilmesini ve yakılmasını emretmişti. Nadîr Oğulları: "Sen bozgunculuktan meneder ve bunu yapanı kınarken niçin hurmaları kestiriyor ve yaktırıyorsun?" diye bağırdılar. İşte beşinci âyette bu olaya işaret edilmekte ve orada her şeyin Allah'ın izniyle geçtiği bildirilmektedir. Bir kısım fakihler bu âyete dayanarak savaşta müşriklerin ağaçlarını kesmeyi, yurtlarını yıkmayı tecviz etmişlerdir. Çoğunluğun kanâati budur. Zira Peygamber (s.a.v.), Nadîr Oğulları hurmalığının yakılmasına engel olmamıştır. Fakat bazı fakihlere göre düşmanın ağacını kesmek, evlerini yıkmak mekruhtur. Çünkü Ebubekir (r.a.), Şam'a gönderdiği orduya meyveli ağaç kesmemelerini vasiyet etmiştir (et-Teshîl: 4/107).

" 6- Allah'ın, onlardan Elçisine verdiği ganimetlere gelince, siz (onu elde etmek için) onun üzerine ne at ne de deve sürdünüz. Fakat Allah, elçilerini, dilediği kimselerin üzerine salar (onlara üstün getirir). Allah her şeyi yapabilir. 7- Allah'ın, o kent halkından, Elçisine verdiği ganimetler, Allah'a, Elçiye, (ona) akrabâ olanlara, yetimlere, yoksullara (yolda kalan) yolcuya âittir. Tâ ki (o mallar), içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir şey olmasın. Elçi size ne verdiyse onu alın, size neyi yasakladıysa ondan sakının ve Allah'tan korkun. Çünkü Allah’ın azâbı çetindir."

Âyette geçen ehlu'l-kurâ (kentler halkı), Nadîr Oğullarıdır. Allah, bunlardan ele geçirilen mallarda, Elçisine dilediği gibi tasarruf yetkisi vermiştir.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş