TASAVVUFUN ANA KONULARI (24) PDF 
Cumartesi, 06 Ağustos 2022 00:00

TASAVVUFUN ANA KONULARI (24)

(...dünden devam)

İnleyip sırrını fâş eyleme ağyâra sakın

Düşme bilmezlik ile varta-i inkâra sakın

Değmesin âhların kâkül-i dil-dâra sakın

Arz-ı acz etmeyesin yâreden ol yâra sakın

Bulduğun cevher-i âlîleri bîçâre sakın

Hoşça bak zâtına kim zübde-i âlemsin sen

Merdüm-i dîde-i ekvân olan Âdemsin sen[1].

Sendedir maḫzen-i esrâr-ı mahabbet sende

Sendedir ma'den-i envâr-ı fütüvvet sende

Gizli gizlî dahi vardır niçe hâlet sende

Ma'rifet sende, hüner sende, hakîkat sende

Nazar etsen yer ü gök dûzaḫ u cennet sende

Arş u kürsiyy-ü melek sendedir elbet sende

Hoşça bak zâtına kim zübde-i âlemsin sen

Merdüm-î dîde-i ekvân olan Âdemsin sen[2].

Hayftır şâh iken âlemde gedâ olmayasın

Keder-âlûde-i ümmîd-ü recâ olmayasın

Vâdi-î ye'se düşüp hîç ü hebâ olmayasın

Yanılıp reh-rev-i sahrâ-yı belâ olmayasın

Âdeme muttasıl ol tâ ki cudâ olmayasın[1] Sırrını inleyip ağlayarak sakın yabancılara açma; bilmezlik edip inkâr çukuruna düşmekten sakın.

Âhların, sakın, sevgilinin kâkülüne değmesin; sonra Mansûr gibi darağacına çıkarsın (Mansûr, sözleri şerîatin açık anlamına aykırı göründüğü için 922 yılında Bağdad'da öldürülen sûfîdir).

Sakın, yaradan incinip de sevgiliye âcizliğini bildirmeğe kalkma; a çaresiz insan, bulduğun değerli incileri koru! (Beyitte, âşıkın vücudundaki yaralar inciler gibi düşünülmüştür). Kendine bir güzelce bak, sen âlemin özüsün; varlıkların gözbebeği olan insansın!

[2] Sevgi sırlarının mahzeni sendedir, sende. Erlik, yiğitlik nûrlarının ma'deni sendedir, sende.

Gizli, gizli daha nice rûh hâlleri var sende. Bilgi sende, hüner ve gerçek sende. Baksan görürsün ki yer de, gök de, cehennem de, cennet de sende; Arş, Kürsî ve melek hep sendedir, sende. Kendine güzelce bir bak, sen âlemin özüsün; varlıkların gözbebeği olan insansın.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş