HAKKI VE SABRI TAVSİYE (2) PDF 
Perşembe, 02 Eylül 2021 00:00

HAKKI VE SABRI TAVSİYE (2)

(...dünden devam)

Güçlüklere sabırla göğüs gerenler başarıya ererler

Onlar ki sabrettiler ve Rab'lerine dayanmaktadırlar.” (Nahl: 70/42) âyetinde, dâvâları uğrunda hicret eden ve sabırla güçlüklere göğüs gerenler övülmektedir.

153- Ey inananlar, sabır ve namazla (Allah’tan) yardım isteyin, muhakkak ki Allah, sabredenlerle beraberdir. 154- Allah yolunda öldürülenlere, “ölüler” demeyin; hayır, onlar diridirler, ama siz farkında olmazsınız. 155- Andolsun, sizi korku, açlık, mallar(ınız)dan canlar(ınız)dan ve ürünler(iniz)den eksiltmek gibi şeylerle deneriz; sabredenleri müjdele. 156- Ki onlara bir belâ eriştiği zaman: “Biz Allah içiniz ve biz O’na döneceğiz”, derler. 157- İşte Rablerinden bağışlamalar ve rahmet hep onlaradır ve doğru yolu bulanlar da onlardır.” (Bakara: 92/153-157)

Bakara: 153-157. âyetlerde, inananlara, sabır ve namazla yardım istemeleri, yani moral bulup ma‘nen güçlenmeleri; Allah’ın sabredenlerle beraber olduğu; Allah yolunda öldürülenlerin, Allah katında diri oldukları; Allah’ın, kendilerini korku, açlık, mallarından, canlarından ve ürünlerinden eksiltmek gibi şeylerle sınayacağı; bir musîbet karşısında Allah için var olduklarını ve Allah’a döneceklerini söyleyenlerin, Allah’ın rahmetine erecekleri vurgulanmaktadır. Gerçekten felâketler karşısında ibâdet ile Allah’a sığınmak insanın moralini güçlendirir, direncini artırır, moralini düzeltir ve onu bunalımlardan kurtarır.

Bakara156. âyette geçen savb kökünden gelen musibet, atılınca hedefe isabet eden şeye denilir. Asıl lügat anlamı bu iken sonradan, insanın başına gelen kötü olaylar, ölüm, felâket gibi üzücü şeyler anlamında kullanılmıştır.İkrime’nin rivâyetine göre bir gün Allah Elçisi’nin lambası sönmüş:İnnâ lillahi ve innâ ileyhi râci‘ûn: Biz Allah içiniz ve biz O’na döneceğiz!” demiştir. Kendisine: “Ya Resûlallah, bu musîmet mi ki (böyle söylüyorsun)?” diyenlere, “Evet mü’mini inciten her şey musîbettir” demiştir (Kurtubî’nin kaydettiği bu hadîsin kaynağını bulamadım. Ancak Buhârî, Mardâ: 3; Müslim, Birr: 46; Tirmizî, Cenâiz: 1; İbn Hanbel, Müsned: 3/38, 4/56, 98’de: “Mü’mine batan diken ve bunun üstünde her üzücü şey karşısında, Allah onu bir derece yükseltir” meâlinde hadîs vardır). Bir hadîste de: “Mü’minin başına gelen her acı, yorgunluk, hastalık, üzüntü, tasa, günâhlarından bir kısmının bağışlanmasına neden olur.” (Buhârî, Mardâ: 1; Müslim, Birr: 52; Tirmizî, Cenâiz: 1; İbn Hanbel, Müsned: 2/303, 335, 3/4, 18, 24, 48, 61, 81) buyurulmuştur.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş