İBRAHİM SURESİ 40. ÂYET (3) PDF 
Cumartesi, 21 Ağustos 2021 00:00

İBRAHİM SURESİ 40. ÂYET (3)

(...dünden devam)

Tefsir Kitaplarında İbn Abbas'a atfedilen rivayetin özeti şudur:

Sara, Hacer'e ve İsmail'e karşı katı davranınca İbrahim onları alıp Mekke vadisine getirdi, oraya bıraktı. Neden böyle yaptığını soran Hacer'e, Allah'ın böyle buyurduğunu söyledi. Hacer ve çocuğu, susadılar. Hacer, su bulmak için Safâ ile Merve arasında o yana bu yana koşarken bir ses duydu, meleğin ayağıyla yere vurduğunu gördü. Meleğin ayağını vurduğu yerden Zemzem suyu fışkırdı. Bu sırada Cürhüm'den bir kabile oradan geçiyordu. O zamana dek vadide su yoktu. Su belirtilerini görünce geldiler, kendileri de oraya konmak için Hacer'den izin istediler. Hacer'in müsaadesi üzerine onlar da oraya kondular. Onların yanında büyüyen İsmail, onlardan birbiri ardınca iki kızla evlendi. Babası İbrahim, kendisini birkaç kez ziyarete geldi. Son gelişinde oğluna, Allah'ın kendisine bu vadide Allah adına bir ev yapmayı emrettiğini söyledi. İsmail de ona: "Öyle ise Rabbinin buyruğunu yap" dedi. ikisi birlikte temel eşip Ka'be'yi yapmağa başladılar. İsma'îl, taşıdığı taşları babasına verir, babası da duvarları örerdi. Temel yükselince İsmail, babasının üzerine basması için büyük bir taş getirdi. İbrahim taşın üzerine çıktı. Ayakları taşta iz yaptı. Bu taş Ka'be'nin kenarında kaldı ve İbrahim Makāmı olarak tanındı.

İsmâîl'in, Cürhümlü kadından doğan oğulları, Arap kabilele­rinin ataları olmuş­lardır.

Mu'tezile'den Kadî'ye göre bu hikâyede anlatılanların çoğu, mantığa aykırıdır. Çünkü Hz. İbrahim'in, âilesini ve çocuğunu, yiyecek ve içecek bir şeyin bulunmadığı bir yere götürüp koyması caiz değildir. Sara'nın sözüne uyarak onları evden uzaklaştırması gerekince Şam diyarında herhangi bir yere götürmesi mümkün iken ne diye susuz bir yere götürüp bıraksın?

Hz. İbrahim'in, Filistin'den bin kilometre uzakta bulunan bir çöle, karısını ve çocuğunu götürüp bırakması ve oraya birkaç kez gidip tekrar Filistin'e dönmesi, garîb görünebilir. Fakat bütün İslâm kaynaklarının böyle anlatması, olayın doğruluğunu kanıtlar. Ayrıca Yahudîlerin, Güney Yemen'de yerleştikleri ve orada bir devlet kurdukları da bilinmektedir. Demek ki eskiden beri Yahudiler, Yemen'le Filistin arasında seyâhat etmişlerdir.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş