TERÂVÎH NAMAZI (4) PDF 
Perşembe, 15 Nisan 2021 00:00

TERÂVÎH NAMAZI (4)

(...dünden devam)

Yatsı'yı cemâatle kılmayanlar, terâvîhi de cemâatle kılmazlar. Çünkü terâvîh, yatsının tâbiidir. Ama terâvîhi imamla kılmayan, vitri imamla kılabilir. Uyku galebe etmiş iken terâvîh kılmak mekrûhtur. Terâvîh, vakti geçtikten sonra kazâ edilmez. Nâfilelerin kazâsı olmaz. Ka­zâ, farzlara ve vâciblere özgüdür.

Vitr: tek demektir, tek rek‘atlı namaz anlamına gelir. Vitr hakkında çeşitli görüşler varsa da doğrusu vitrin sünnet olduğudur. Çünkü farz veya vacib olsa, Peygamber bunu cemaatle kıldırırdı. Halbuki Hz. Peygamber hiçbir zaman vitri cemaatle kıldırmamıştır.

Tek rek‘atlı namaz olan Vitr bir, üç, beş rek‘at kılınabilir. Hanefîler bu namazı üç rek‘at olarak kılarlar. İki rek‘atta oturur, üçüncü rek‘atta kunut yaparlar. Hz. Peygamber’in, Vitrin birinci rek‘atında Fatiha’dan sonra “Sebbihisme rabbike’l-a‘lâ”, ikinci rek‘atında “Kul yâ eyyuhâ’l-kâfirûne”, üçüncü rek‘atında “kul huval­lahu ehad”ı okuyup üçüncü rek‘atın rükûundan önce kunut ettiği, Hz. Ayşe’den gelen hadiste ise üçüncü rek‘atta “Kul huvallahu ehad” ve “Muavvizeteyn (kul euzu bi rabbil-felak, kul euzu bi rabbin-nas” surelerini okuduğu belirtilir. Hz. Peygamber’in, kâh öyle, kâh da öyle yaptığı anlaşılmaktadır.

İki rek‘atın ardından oturulur, üçüncü rek‘ata kalkınca “Subhaneke” okunmaz. Fatiha ve sureden sonra eller kulaklara kal­dırılıp bağlanarak kunut duâsı okunur. İbn Mes‘ûd’dan rivayet edilen meşhur kunut duâsı şöyledir: "Allâhumme innâ nesta‘înuke ve nestağfiruke ve nestehdîke ve nu'minu bike ve netûbu ileyke ve netevvekkelu ‘aleyke ve nušnî ‘aleyke'l-ḫayra kullehû neşkuruke velâ nekfuruke ve naḫle‘u ve netruku men-yefcuruk.

Allahumme iyyâke na‘budu ve leke nusallî ve nescudu ve ileyke nes‘â ve nahfidu narcû rahmeteke ve naḫşâ ‘azâbek. İnne ‘azâbeke bi'l-kuffâri mulhik."

Mânâsı: "Allah'ım, biz Senden yardım dileriz, mağfiret dileriz, hidâyet dileriz. Sana inanırız. Sana şükreder, nankörlük etmeyiz. Sana isyân edeni terk ederiz.

Allah'ım, ancak Sana ibâdet ederiz, Sana namaz kılar, secde ederiz. Sana koşarız. Rahmetini umar, azâbından korkarız. Muhakkak azâbın kâfirlere ulaşacaktır."

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş