KUR'ÂN VE EVRENSEL MESAJI (8) PDF 
Perşembe, 25 Şubat 2021 00:00

KUR'ÂN VE EVRENSEL MESAJI (8)

(...dünden devam)

Gönülleri istediği gibi yöneten Allah, düş­manlıkları dostluğa, kin ve nefretleri sevgi ve kardeşlik duygularına çevirebilir. Bundan dolayı hadîste:

Ahbib habîbeke hevnen mâ Fe‘asâ en yekûne bağîḍake yevmen mâ

Ve ebğıḍ bağîḍake yevmen mâ Fe ‘asâ en yekûne habîbeke yevmen mâ

“Sevdiğini ölçülü sev, bir gün düşmanın olabilir; sevmediğine de ölçülü buğzet, bir gün dostun olabilir!” buyurulmuştur. (Tirmizî, Birr: 60. Ebû Dâvûd, Tirmizî ve İbn Mâce, bu hadisi Ebu hüreyre yoluyla, Taberânî de Abdullah ibn Ömer ve Abdullah ibn Amr yoluyla rivayet etmişlerdir. (Keşfu’l-hafâ: 1/53))

Buraya kadar yazdığımız ve açıklamasını yaptığımız âyetler, Müslümanların,gayri Müslimlerle olan ilişki ve davranışlarını gayet açık bir biçimde ortaya koymak­tadır. Kur'ân saldırmayı, düşman olmayanlara düşmanlık etmeyi yasaklamıştır. Müslü­manların düşmanları sadece kendile­rine saldıran düşmanlardır.

Dinleri ne olursa olsun Müslümanlara saldırmayan insanlara haksız yere saldırmak yasaktır. Herkes vicdânî kanâatinde serbesttir. Bu, Kur'ân'ın genel prensip­lerindendir. "Allah saldırganları sevmez." (Bakara: 190), "Allah adâlet yapanları sever." (Mümtehine: 8)

Hz. Peygamber, sefere göndereceği ordunun komutanına şu emri verirdi:

"Allah'ın adıyla ve Allah Elçisinin dini üzerine(savaşınız), ihtiyar, çocuk, kadın öldürmeyiniz, ganîmet malı aşırmayınız, ganîmetleri bir araya toplayınız, uzlaşınız, güzel davranınız, 'Allah güzel davrananları, iyilik edenleri sever’ (Bakara: 195; Âl-i İmran: 134, 148, Mâide: 13 ).(Ebû Dâvûd, Cihâd: bâb fî du‘âi’l-muşrikîn)

Hz. Ebubekir, savaşa gönderdiği ordunun komutanına şu emri vermiştir:

"Siz, manastırlarda kendilerini ibâdete vermiş insanlara rastlayacaksınız. Onları, kendilerini vermiş oldukları ibâdetleriyle (dinleriyle) baş başa bırakınız, onlara dokunmayınız." (Taberî, Târîḫu'l-umemi ve'l-Mulûk: 3/213)

İmam Mâlik’in çıkarımına göre Ebûbekir, bir birliğin komutanına şu emri ver­miştir: “Sana on öğüdüm var: Kadın, çocuk, ihtiyar öldürme; meyveli ağaç kesme, mâ­mur (sağlam) bir yeri tahrîbetme, koyun kesme, sadece yemek için kesebilirsin, hur­ma­lıkları (bahçeleri) yakma, dağıt(ıp boz)ma, ganîmete hıyanet etme, korkak olma (ce­sur ol)!” (Muvatta’: Cihâd: 10)

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş