KUR'ÂN VE EVRENSEL MESAJI (1) PDF 
Perşembe, 18 Şubat 2021 00:00

KUR'ÂN VE EVRENSEL MESAJI (1)

“O, öyle eşsiz bir Kitap'tır, ki ne önünden, ne de arkasından onu boşa çıkaracak bir söz gelir. (O,) Hüküm ve hikmet sâhibi, çok övülen(Allah)dan indirilmiştir. " (Fussilet: 41-42)

Bu âyette ne Kur’ân’dan önce ve ne de sonra onu boşa çıkaracak, hükümsüz bırakacak bir Kitap bulunmadığı vurgulanmaktadır. Bunun anlamı şudur: Kur’ân, kendin­den önceki Kitapların temel misyonuna ve içeriğine uygundur. Doğruladığı o Kitaplar kendisini iptal etmez, destekler. Kendisinden sonra da onu hükümsüz kılacak hiçbir kitap gelmeyecektir. Onun hükmü ilelebed bakidir.

Getirdiği mesajın evrenselliği

"Eğer Allah’ın bazı insanları diğer bazılarıyla savun­ması olmasaydı, içlerinde Allah'ın ismi çok anılan manastırlar, kiliseler, havralar ve mescidler yıkılırdı. Allah, kendi(dini)ne yardım edene elbette yardım eder. Kuşkusuz Allah, kuvvetlidir, gâlibdir." (Hac: 40)

Bu âyette, Allah insanları birbiriyle savunmamış olsa, Allah'ın adının anıldığı savma'aların, biya'ın, salûta'ların ve mescidlerin yıkılmış olacağı; fakat Allah'ın buna müsâade etmediği, insanları birbiriyle savunduğu, kendisine yardım edene yardım edeceği, O'nun çok güçlü ve daima galip olduğu vurgulanmaktadır.

Savma'a'nın çoğulu olan savâmi', Yahûdî papazlarının tenha yerlerde edindikle­ri ma'bedlerdir ki bunlara manastır da denir. Bî'a'nın çoğulu olan biya' da genel olarak Hıristiyan kiliselerine denir. İbranca salûta'nın çoğulu olan salâvât da Yahûdî ma'bed­leridir. Mescid'in çoğulu olan mesâcid ise Müslümanların mabedleridir (Mefâtîhu'l-ğayb: 23/40).

İşte âyette bunların hepsinin, Allah'ın adının anıldığı ma'bedler olduğu vurgu­lanmakta­dır. Demek ki buralarda ibâdet eden din mensuplarını Allah korumaktadır.

İlâhî dinlerdeki bu öz birliğinden dolayı ilk mutasavvıflardan bazıları, samimi Hıristiyan rahipleriyle görüşüp konuşmuşlar, onların hikmetli buldukları sözlerini çevrelerine anlatmışlardır. 

 

(devamı yarın..)

 

 

 

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş