İLÂHÎ DİNLERİN RUHBİRLİĞİ (22) PDF 
Cuma, 04 Eylül 2020 00:00

İLÂHÎ DİNLERİN RUHBİRLİĞİ (22)

(...dünden devam)

Hz. Muhammed de: “Yanında fazla bineği bulunan, onu, bineği olmayana versin. Yanında fazla azığı bulunan, onu azığı olmayana ver­sin.” Peygamber’in bu sözünü aktaran sahâbî şunu ilâve etmiştir: (Pey­gamber) o kadar çok şey saydı ki biz, hiçbirimizin, ihtiyacından fazla bir şey saklamağa hakkı olmadığını sandık.”

Mâ‘ûn Sûresinde riyâkârlık, inançsızların sıfatı olarak anlatılır (Mâ­‘ûn: 17/6). Tâhâ: 45/131-132’nci âyetlerde: “Onlardan bazı zümrelere ken­dilerini denemek için verdiğimiz dünyâ hayâtının süsüne gözlerini dikme. Rabbinin rızkı daha hayırlı ve daha süreklidir. Âilene namazı emret, kendin de namaz kılmaya dayan. Biz senden rızık istemiyoruz. Seni biz besliyoruz. Sonuç takvâ(sâhibleri)nindir.” buyurulmaktadır.

Hûd: 52/6. âyette de yeryüzünde bulunan tüm canlıların rızkının Allah’a âidolduğu vurgulanmaktadır.

Matta: 16/25-27: “Zira kim canını kurtarmak isterse, onu zayeder ve kim benim uğruma canını fedâ ederse onu bulur. Çünkü insan, bütün dünyâyı kazanıp da canını zayederse ne kâr eder? Yahut canına bedel insan ne verir? Zirâ insanoğlu, Babasının izzetinde melekleriyle gelecek ve o zaman, herkese kendi işine göre karşılık verecektir.” buyurul­mak­tadır. Kanâ‘atimize göre Hz. Îsâ, Baba ta‘bîrini, yaratıklarını koruyup eğiten, yetiştiren Rab anlamında kullanmaktadır.

Şu‘arâ: 62/88-89. âyetlerde de: O gün, ne mal, ne de oğullar fayda vermez, ancak sağlıklı (günahlardan arınmış can) getiren (fayda görür) buyurulmaktadır.

Matta: 19/18-24. âyetler: “Katletmeyeceksin, zinâ etmeyeceksin, çal­mayacaksın, yalan tanıklık etmeyeceksin, babana ve anana hürmet ede­ceksin ve komşunu kendin gibi seveceksin. Eğer kâmil olmak istersen git, nen varsa sat ve fakirlere ver, göklerde hazinen olacaktır ve gel benim ardımca yürü...Doğrusu size derim: Göklerin melekûtuna zengin adam güçlükle girer. Yine size derim: Devenin, iğne deliğinden geçmesi, zengin adamın (yani kibirli, inançsız zenginin), Allah’ın melekûtuna girmesin­den daha kolaydır.”

İsrâ: 50/23-34: “Rabb'in, yalnız kendisine tapmanızı ve anaya ba­baya, iyilik etmenizi emretti. ..Akrabâya, yoksula ve yolcuya hakkını ver, fakat saçıp savurma...El(ler)ini boynuna bağlanmış yapma, tamamen de açma (cimri ve savurgan olma), sonra kınanır, hasret içinde kalır­sın... Fakîrlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin... Zinâya yaklaşmayın, çünkü o, açık bir kötülüktür, çok kötü bir yoldur!...Allah'ın harâm kıldığı canı haksız yere öldürmeyin...Yetîmin malına kötü niyyetle yaklaşma­yın...Ahdi yerine getirin, çünkü ahd’den sorulacaktır...”

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş