İLÂHÎ DİNLERİN RUHBİRLİĞİ (21) PDF 
Perşembe, 03 Eylül 2020 00:00

İLÂHÎ DİNLERİN RUHBİRLİĞİ (21)

(...dünden devam)

Hz. Îsâ: “Kim bir kadına şehvet gözüyle bakarsa kalbinde onunla zinâ etmiştir” diyor (Matta: 5/28).

Hz. Muhammed de: “Gözlerin zinâsı (şehvetle)bakmadır” (Buhârî, İsti’zân: 1; Müslim, Kader: 20-21; Ebû Dâvûd, Nikâh: 43; İbn Hanbel, Müsned: 2/276, 317.) “Birbiri ardınca bakma. Birinci bakış lehinedir (ondan sorumlu olmazsın) ama ikincisi lehine değil (kasıtlı baktığın için günah)dır.” (Tirmizî, Edeb: 28) buyurmuştur.

Hz. Îsâ: “Kemerlerinize ne altın ne gümüş ne bakır koyun ne yolculuk için torba ne iki gömlek ne çarık ne değnek alın; zira işçi, ken­di yiyeceğine lâyıktır. Ve herhangi şehre veya köye girerseniz, orada değerli kim olduğunu araştırın ve çıkıncaya kadar orada kalın. Ve evin içine girerken evi selâmlayın!” buyurmuştur (Matta: 10/9-12).

Hz. Muhammed(sav)in, yanında bulunan altı dinarı dahi dağıttığı, geriye mîrâs bırakmadığı, Ebûzerr-i Ğifârî’nin, zorunlu yiyecekten fazlasını haram saydığı bilinmektedir. Kur’ân-ı Kerîm, “Altın ve gümüşü yığıp da onları Allah yolunda harcamayanlar var ya, işte onları acı bir azap ile müjdele!” buyurmaktadır (Tevbe: 113/34).

Nûr Sûresinin 27'nci âyetinde de: “Ey inananlar, kendi evlerinizden başka evlere, izin alıp halkına selâm vermeden girmeyiniz.” buyurul­mak­tadır.

Matta İncili: 13/10, 11, 13, 15’nci âyetler: “Ve şakirtler gelip Îsâ’ya dediler: Neden onlara mesellerle söylüyorsun? Ve o cevap verip dedi: Göklerin melekûtu sırlarını bilmek size verilmiştir, fakat onlara verilme­miştir...Bundan dolayı onlara mesellerle söylüyorum; çünkü gördükleri halde görmezler, işittikleri halde işitmezler ve anlamazlar. Çünkü bu kavmin yüreği kalınlaştı ve kulaklarıyla ağır işittiler. Gözlerini de kapadılar...”

A‘raf: 39/179. âyetinde de Kur’ân gerçeğini anlamayan inançsızlar: “Kalbleri var, fakat onlarla anlamazlar; gözleri var, fakat onlarla görmezler; kulakları var, fakat onlarla işitmezler” şeklinde nitelendiril­mektedir. İsrâ: 50/46’ncı âyette de onların kalblerinin üstüne kılıflar, ku­laklarına da ağırlık konduğu belirtilmektedir.

Hz. Îsâ: “İki gömleği olan, birini hiç olmaya versin; yiyeceği olan da böyle yapsın” demiştir.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş