İLÂHÎ DİNLERİN RUHBİRLİĞİ (10) PDF 
Cumartesi, 22 Ağustos 2020 00:00

İLÂHÎ DİNLERİN RUHBİRLİĞİ (10)

(...dünden devam)

Peygamber Aleyhisselâm'ın devrinde Kur'ân'ın Hakk'ın vahyi oldu­ğunu kabul eden insaflı dinbilimcileri olduğu gibi, bugün de Kur'ân'ı okuyan insaflı dinbilimciler çıkmaktadır. Bunların hemen dinlerini bıra­kacaklarını beklemek fazla iyimserlik olur. Ama bunların, Kur'ân'ın vahiy olduğunu, onu getiren insanın peygamber olduğunu kabul etmeleri, inançlarını da Kur'ân'ın tanımladığı biçimde tevhîd esasına göre düzelt­meleri, ebedî saâdetleri için yeterlidir. Kur'ân, Allah'ın birliğine inanan ve yalnız O'na tapan insanların, birbirlerine destek olmalarını, tek Allah'a iman ve ibâdette birleşmelerini istemektedir:

"De ki: 'Ey Kitap ehli, bizim ve sizin aramızda ortak olan söze gelin: Yalnız Allah'a tapalım, O'na hiçbir şeyi ortak koşmayalım; birbirimizi Allah'tan başka rablar edinmeyelim." (Al-i İmran: 94/64)

Bakara: 92/62’nci âyetin tefsîrinde İmam Kuşeyrî şöyle diyor:

"Asıl bir olunca yolun ayrılığı, güzel kabul görmeğe engel olmaz. Her kim yüce Allah'ın âyetlerini doğrular, O'nun kendi zâtı ve sıfatları hakkında söylediklerine inanırsa; şerîatin farklı olması, isim ayrılığı, rızâyı kazanmaya zarar vermez. Bundan dolayı (Allah ta‘âlâ): 'İman edenler, Yahudi olanlar...' dedi. Sonra da: 'Bunlardan her kim inanırsa...' dedi. Yani ma‘rifet(gerçek bilgi)lerde ittifak ederlerse, hepsine de güzel gelecek ve bol sevap vardır. Mü'min Hakk'ın güvencesinde olandır. Kim yüce Hakk’ın güvencesinde bulunursa, elbette onlara korku olmaz ve onlar üzülmezler." (Kuşeyrî, Letâifu’l-İşârât: 1/96)

Kuşeyrî, Mâide Suresinde yinelenen aynı âyet için de şu tefsîri yapmıştır:

(Allah ta‘âlâ) Bildirdi ki: 'İnsanlar tevhîd temeli üzerinde birleş­tikten sonra hâlleri değişik olsa da va‘îdden güvencede olur (cehenneme girmez, cezâ görmez), bol mükâfâta ererler." (Letâifu’l-İşârât: 1/134)

"İnanıp güzel işler yapanları, altından ırmaklar akan cennetlere sokacağız; orada sürekli kalacaklardır. Bu, Allah'ın gerçek sözüdür. Allah'tan daha doğru söyleyen var mı? İş ne sizin kuruntularınızla ne de Kitap ehlinin kuruntularıyla olur. Kötülük yapan, onunla cezalandırılır ve kendisine, Allah'tan başka dost ve yardımcı bulamaz. Erkek veya kadından her kim inanarak güzel işler yaparsa onlar da cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar." (Nisâ': 98/122-124)

"Allah kendisine inanıp salih amel yapan kimseleri, altından ırmak­lar akan ebedîlik cennetlerine sokar., onlara güzel rızık verir." (Talâk: 100/11)

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş