Prof. Dr. Süleyman Ateş'in Tüm EserleriA- TE’LÎF ESERLER:

1- İslâm'a İ’tirazlar, Kur’ân-ı Kerîm’den Cevaplar, 1966

2- Allah Katında Din İslâm'dır, 1968

3- Sülemî ve Tasavvufî Tefsîri (Doktora tezi) 1969

4- Cüneyd-i Bağdâdî ve Mektupları, 1970

5- Hatiplere Hutbeler, 1968. Genişletilmiş baskı: Minberden Öğütler, 1973

6- Yeni İslâm İlmihali, 1973

7- İşârî Tefsîr Okulu, 1974

8- İslâm Tasavvufu, 1974, genişletilmiş 3. baskı, 1992

9- Kur’ân-ı Kerîm ve Yüce Meâli, 1975-2005

10- İnsan ve İnsanüstü, 1979

11- İnsan ve İnsanüstü Varlıklar, Vatan Yayınları, 2002

12- Kur’ân Nizamı, 1979

13- Yüce Kur’ân’ın Çağdaş Tefsîri, 1988-1992 (12 cilt)

14- Kur’ân-ı Kerîm Tefsîri, Milliyet Yayınları, 1995, 6 cilt. Bir öncekinin özeti

15- Özet Kur’ân Tefsîri, 3 cilt, 2005

16- Kur’ân-ı Kerîm Tefsîri (Çağdaş Tefsîrin özeti, 6 cilt). Istanbul: Hürriyet Gazetesi, 1999-2000.

17- Özet Tefsîr (2 cilt)

18- Gerçek Din Bu 1-2, 1992, 7. baskı

19- Kur’ân-ı Kerîm’in Evrensel Mesajına Çağrı, 1990

20- Açıklamalı Büyük Du‘â Mecmu‘ası, 1971-2005

21- Kurân-ı Kerîm’e Göre Evlenme ve Boşanma İle İlgili Âyetlerin Tefsîri, Ankara, 1978, İstanbul, Yeni Ufuklar, 1998

22- İmam Hatip Liseleri İçin Tefsîr Dersleri

23- Din Dersleri, Lise II. sınıflar için ders kitabı

24- Hac Rehberi, 1976

25- Müslüman'ın Cep Kitabı, İstanbul, 2000

26- İnsan Hakları, Bilgi Vakfı, Ankara, 1994

27- İslâm'da Kadın Hakları, Yeni Ufuklar, İst.

28- Kur’ân’da Nesih Meselesi, Yeni Ufuklar, İst.

29- Yeniden İslâm'a, İstanbul, 1996, 1-2 cilt

30- Namaz Sûrelerinin Tefsîri, Yeni Ufuklar, İst.

31- Kur’ân Prensipleri, Yeni Ufuklar, İst.

32- Makaleler, Yeni Ufuklar, İst.

33- Kur’ân-ı Kerîm, Evrensel Mesaj, Milliyet Gazetesi Armağanı, 1999

34- Kur’ân-ı Kerîm’in Hedefleri, Yeni Ufuklar, İst.

35- Die Ziele des Korans (Kur'ân-ı Kerîm'in Hedefleri’nin çevirisi, Almanca, Tercüme: Abdullah Takım), Yeni Ufuklar, İstanbul - 1998.

36- Hz. Muhammed’in Getirdiği Ekonomik Düzen, Yeni Ufuklar, İst.

37- 99 Soruda Kur’ân-ı Kerîm, Radikal Gazetesi, İst. 1997,

38- Sorularla Kur’ân-ı Kerîm, Milliyet’in armağanı, İstanbul,

39- Die Geistige Einheit der Offenbarungsreligionen, İlâhî Dînlerin Ruh Birliği (Almanca, Terc. Abdullah Takım), Yeni Ufuklar, İstanbul, 1998

40- Mahabbetullah (Allah Sevgisi), Yeni Ufuklar, İst. 1997,

41- Din ve Vicdan Özgürlüğü, Yeni Ufuklar, İst. 1997

42- Kur’ân-ı Kerîm Meleğin Vahyidir, Yeni Ufuklar, İst. 1997,

43- Kur’ân-ı Kerîm’e Göre Büyü, Yeni Ufuklar, İst.

44- Kur’ân Ansiklopedisi, 30. Cilt, İstanbul - 1997-2003

45- Kur’ân’da Peygamberler Tarihi, Vatan Yayınları, 2002

46- Kur’ân-ı Kerîm’e Göre Hz. Muhammed, Milliyet Yayınları, 2002, Yeni Ufuklar, 2005

47- Cümle Meâli, Yeni Ufuklar ve Milliyet Yayınları, 2002

48- İslâm’da Güncel Tartışmalar, Vatan Yayınları, 2002

49- Görünmez Âlemin İzleri, 2005

50- Soru ve Cevaplarla İslâm, 4 cilt, 2005 (Vatan Gazetesinde çıkmış olan yazılarım)B- ÇEVİRİLER (TRANSLATIONS):

a) Arapça'dan:

51- Kur’ân’da Edebî Tasvîr, 1967

52- Kur’ân’da Kıyâmet Sahneleri, 1969

53- Nurlar Feneri (Mişkâtu’l-Envâr), 1968

54- Tasavvufun Ana İlkeleri (Sülemî Risaleleri), Ankara, 1974

55- İslâm'da Öğretmen ve Öğrenci Meseleleri, İlâhiyat Fakültesi, 1966

56- Sülemî, Tasavvufta Fütüvvet, Tenkitli basım ve terceme

b) İngilizce'den:

57- İslâmî Tetkikler, Montgomery Watt

58- Kur’ân’da Allah ve İnsan, Prof. Dr. Toshihiko Izutsu

c) Sadeleştirme:

59- Anglikan Kilisesine Cevap

60- Dîvân-ı Sırrî (tenkitli basım)

61- Zikir Makamları (tenkitli basım)C- ARAPÇA ESERLERİ:

62- Tefsîru Sûrateyi’r-Ra‘di va’l-Haşr, İmam Muhammed Üniversitesi, Usulü’d-dîn Fakültesinde okuttuğu Tefsîr notları

63- Tefsîru Sûreteyi’l-İsrâ’i va’l-Kehf, İmam Muhammed Üniversitesi, Usulü’d-dîn Fakültesinde okuttuğu Tefsîr notları

64- Suâlâtu Ebî Abdi’r-Rahmân Li’d-Dârekutnî, Dâru’l-Ulûm, Riyad, 1991

65- Tis‘atu Kutub fi Usuli't Tasavvuf li Ebî Abdi’r-Rahmân es-Sulemî, en-Nâşir li’t-Tıbâ‘ati ve’n-Neşr, Beyrut, 1414-1993

66- El-İnsânu vamâ varâeh, İnsan ve İnsanüstü adlı eserin genişletilmiş Arapçası.

67- El-Cânibu’r-Rûhiyyu min Ahlâkı’r-Rasûli (s.a.v.) min hilâli İbâdâtihî va Ed‘iyetih, Katar’da Akdedilen Uluslararası 3. Sîret Konferansı, Davha, Katar: Buhûs ve Dirâsât: 4. cilt, s.167-213

68- Ahkâmu’z-Zevâci va’t-Talâk, Ank. Ünv. İlh. Fk. Dergisi, 29, 1987, s. 41-82

69- at-Tasavvufu’l-İslâmî, İslâm Tasavvufu adlı eserin Arapçası

70- Kitâbu’l-Kırâât (basıma hazır)D- MAKALELERİ

71- Zikir, A.Ü.İ.F. Dergisi, 14, 1966, s. 235-244.

72- Zeyd ibn Sabit, İslam Medeniyeti, I (4), II (67, 22-23), 1968.

73- Sülemî'nin Uyubu'n Nefsi ve Mudavatuha Adlı Eseri, Tahkik ve Terceme, A.Ü.İ.F. İslam İlimleri Enstitüsü Dergisi, 1977, s. 213-264.

74- Sülemi'nin el-Fark beyne İlmi'ş Şeria ve'l Hakika Adlı Eseri, Tahkik ve Terceme, A.Ü.İ.F. Dergisi, 16, 1968, s. 219-231.

75- Üç Müfessir Bir Tefsir, A.Ü.İ.F. Dergisi, 18, s. 85-104.

76- İmamiyye Şiası'nın Tefsîr Anlayışı, A.Ü.İ.F. Dergisi, 20, 1975, s. 147-172.

77- Kur'an-ı Kerim'e Göre Evrim Teorisi, A.Ü.İ.F. Dergisi, 20, 1975, s. 127-146.

78- Hz Muhammed'in Getirdiği Ekonomik Düzen, A.Ü.İ.F. İslam İlimleri Enstitüsü Dergisi, 1980, s. 79-95.

79- Müslüman Türkler Hiçbir Kavme Zulmetmemişlerdir, A.Ü.İ.F. Dergisi, 1983, s. 765-778.

80- Cennet Kimsenin Tekelinde Değildir, İslamî Araştırmalar Dergisi, c. 3, sayı: 1, Ocak 1989, 7-24.

81- Kur'an ve Sünnet Işığında Abdestte Ayakları Meshetme veya Yıkamanın Hükmü, İ.A. Dergisi, c. 3, sayı: 1, Ocak 1990, s. 29-37.

82- İslam’ın Kadına Getirdiği Haklar, İ.A. Dergisi, c. 5, sayı: 4, Ekim 1991, s. 320-327.

83- İslâm Araştırmalarında Yerleşik Bazı Terimlerin Sağlık Derecesi, Günümüz Din Bilimleri Araştırmaları Sempozyumu, Samsun, 1989, s. 207-228.

84- İslâmî Araştırmalarda Terceme Eserlere Güven Sorunu, Günümüz Din Bilimleri Araştırmaları Sempozyumu, Samsun, 1989, s. 3-13.

85- Bazı Âyetleri Müteşabih Olan Kitab Kur'an mıdır? Tefsirin Dünü ve Bugünü Sempozyumu, 22-23 Ekim 1992.

86- Zihniyet Tecdidi Şarttır, Din Şurası, 1993.

87- Ahmed Hamdi Akseki Sempozyumu, Antalya, 1994.

88- El-Kur'anu Kelamu'llah Yuvafiku'l Akl ve'l İlm ve Yueyyiduhuma, Riyad, Ed-Da'vah Dergisi, sayı: 671, 1398, s. 20-22.

89- El-Kur'anu Kelamu'llah Yuvafiku'l Akl ve'l İlm ve Yueyyiduhuma, Riyad, Ed-Da'vah Dergisi, sayı: 1074, 1987, s. 40-41.

90- Et-Tevcihi'l-İlmî fi'l-Kur'ani'l-Kerim, İmam Muhammed Üniversitesi, Yüksek Hukuk ve Davet Fk. Dergisi, 1985.

91- Mekânetu'l-İlm fi'l İslâm, Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Dergisi, Mecelletu'l-Emn.

92- Ebu's Suud Efendi ve Tefsîri, Eyüp Sultan Sempozyumu, 1998.

93- Akşemseddin, Eyüp Sultan Sempozyumu, 1999

94- Örtünme, Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara - 1997.

95- Oruç, Kur'an Mesajı, İstanbul - 1998.

96- Önyargı ve İslâm, Kur'ân Mesajı, İstanbul - 1998.

97- Hacı Muharrem Sırrî Efendi, Kur'an Mesajı, İstanbul - 1998.Ayrıca Diyanet Gazetesi, Milliyet ve çeşitli basın organlarında yayınlanmış yüzlerce makalesi bulunmaktadır. Vatan Gazetesinin yayın hayatına başlamasından itibaren kendisine ayrılan köşesinde günlük makaleleri çıkmaktadır. Gazete’nin arşivinde 3007 makalesi kayıtlıdır. Prof. Dr. Süleyman Ateş'in bu makalelerini aşağıdaki internet adresinde bulabilirsiniz:

http://w10.gazetevatan.com/root.vatan?exec=yazareskiyazilar&wid=31

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş