ATEİSTLE VEYA BUDDİSTLE (ALLAH'TAN BAŞKA ŞEYLERE TAPANLA) EVLİLİK (1)
Pazartesi, 24 Temmuz 2017 00:00

ATEİSTLE VEYA BUDDİSTLE (ALLAH'TAN BAŞKA ŞEYLERE TAPANLA) EVLİLİK (1)

Selam, ben 26 yaşındayım. Almanya'da yaşıyorum ve çok beğendim bir Budist bayanla evlenmek istiyorum. Eğer Hanefi mezhebine bakarsak bu iş olmuyor.

Sorum: Firavunun eşi Müslümandı. Hz. Nuh ve Lut aleyhisselam'ın eşleri ateistti. Eğer boşanmaları gerekiyor olsaydı evli kalamazlardı. O zaman benim de şimdiki dönemde bir Budistler veyahut ateistle evlenmemin caiz olması gerekmez mi? Saygılar...

Cevap: Hanefi mezhebine göre değil Kur'ân'a göre müşrik kadınlarla evlenmek haramdır. Budist kadın müşriktir. Çünkü Budistler Budda'yı tanrı kabul etmekte ve Budda heykeline tapmaktadırlar. Kur'ân Allah'tan başkasını tanrılaştıran ve Allah'a tapar gibi o uyduruk tanrılara tapan insanları müşrik sayar ve onlarla evlenmeyi yasaklar. Siz Firavun'un ve Hz. Lut'un karılarını örnek veriyorsunuz. Onların dönemi başka idi. Lut'un karısı kavminin alışkanlığı olan eşcinselliği benimsemiş bir kâfir idi ama zaten o küfrünü ortaya koyduğu zaman helâk edilmişti. Helâk olmakla Lut'tan ebediyyen ayrılmış oldu. Firavun'un karısı da en zalim bir kralın hükmü altında idi. Mecburen imanını gözleyerek yaşamaya devam etti. Henüz o zaman bağlayıcı bir şeriat gelmemişti. O, bebek Musa'yı alıp büyütmekle tevhid dinine en büyük hizmeti yapmıştır. İslâm'dan önceki kimi uygulamalar İslam ile kaldırılmıştır. Hz. Muhammed'e gelen İlahi mesaj neyi emrediyorsa Müslümanlar ona uymak zorundadırlar. İşte Kur'ân'ın hükmü şöyledir:

"Allah'a ortak koşan kadınlarla, onlar inanıncaya kadar, evlenmeyin. (Allah'a ortak koşan hür kadın), hoşunuza gitse dahi, inanan bir cariye, ortak koşan (hür) kadından iyidir. Ortak koşan erkekler de inanıncaya kadar, onları (kadınlarınızla) evlendirmeyin. (Allah'a ortak koşan hür erkek) hoşunuza gitse dahi, inanan bir köle, ortak koşan (hür) adamdan iyidir. (Zira) onlar ateşe çağırıyorlar. Allah ise izniyle cennete ve mağfirete çağırıyor. İnsanlara âyetlerini açıklıyor ki öğüt alsınlar." (Bakara: 221)

Açıklama: Bakara: 221’nci âyette Müslüman erkeklerin, şirk koşan kadınlarla evlenmemeleri ve şirk koşan erkeklere de kızlarını ve kadınlarını vermemeleri emredilmekte; inanmış bir câriyenin, şirk koşan hür kadından; inanmış bir kölenin de, şirk koşan hür erkekten iyi olduğu belirtilmektedir. Müşriklerin, insanları cehennem ateşine çağırdıkları, öğüt için âyetlerini açıklayan Allah’ın da cennete çağırdığı vurgulanmaktadır.

Âyet, şirk koşan kadınlarla evlenmeyi yasaklamıştır. Zira Allah'a inanan insan, ruhen yücelmiştir. Allah'a şirk koşan ise soylu da olsa ruhunu alçaltmış, âdileştirmiştir.

Şirk (شِرْك): ortak olmak, bu kökten türetilen işrâk: Ortak yapmak demektir. İşrak kökünden fâ'il ismi olan müşrik, Allah'a ortak koşan, Allah'tan başka tanrıların varlığına inanıp, Allah'ın yanında onlara da tapmak suretiyle yaratıkları tanrılıkta Allah'a ortak yapan kimsedir. Kur'ân-ı Kerîm, müşrik tabiri ile, ilâhî bir kitaba sahibolmayan, Allah'a inanmakla beraber başka tanrılara da tapan kimseleri kastediyor.

(devamı yarın..)