RÜYA TABİRİ (12)
Pazar, 26 Mart 2017 00:00

RÜYA TABİRİ (12)

(...dünden devam)

Abdest aldığını veya guslettiğini görse günahlardan temizlenmesine işarettir. Namaz kılmak ve ibadet etmek takvasına, kıbleye yöneldiğini görmek istikametine, kıbleden döndüğünü görse hayırdan şerre dön­düğüne işarettir. Eğer hayır ve hasenat görse ruhun nefse galebe ettiğine, şer veya zulüm görse nefsin ruha galip geldiğine, balcı görse ledünnî ilimler ve tatlı sözler işitmesine ve kavga, çekişme görse, ruh ile nefsin uzlaşmazlığına ve yaptığı kötü işi tamamlamadan bıraktığını görse batılı bırakıp hakka döndüğüne işarettir.

Nefs-i Mutmainnede bulunan sâlikin rüyâ­la­rı­nın yorumu:

Dördüncü makam olan nefs-i mutmainnedeki sâlikin nefs-i nâtıkası kalb nuru ile yani ruhun nuruyla nurlanıp kötü sıfatları terk ve ahlâk-ı hamîde ile sıfatlanmış olur. Bunun özetle mânevî sıfatları: amel, tevekkül, açlık, riyâzat, ibâdet, ve fikirden ibarettir.

Nefs-i Mutmainnede bulunan sâlikin rü’yâdaki ma'nevî sıfatları şunlardır: Kur'an-ı Kerimi rü’yâda görse veya okusa tasfiye-i kalbe ve matlûba muvaffakiyetle kavuşmağa delâlet eder. Lâkin hangi sûre-i şerîfeyi gördü ise veyahut okuduysa ona göre tabîr olunur. Rü’yâda nebîler ve resuller görse İslâm dininde kuvvet bulduğuna ve onlara uyduğuna delâlet eder. Eğer evliya görse korktuğundan emin olup umduğuna nail olmasına, şeyhler görse nefsinin irşadına ve padişah görse vücut iklimine tasarruf eylediğine ve doktorlar görse nefsin isyan hastalıklarını salih amel ilâcıyla tedavi ettiğine, bakanlar ve yüksek mevkide bulunanlar görse akılda kemal bulduğuna ve maksuduna yaklaştığına ve müftü görse, nefsin hayra döndüğüne, kadılar veya hâkimler görse kalbine ve uzuvlarına Allah'ın hükmünü icrâ eylediğine delâlet eder. İmamları, hatipleri ve âlimleri ve şehidleri ve salihleri ve ziyaret yerlerini görse uzuvlarını emr-i İlâhîye uydurduğuna, Mekke-i Mükerreme ve Medîne-i Münevverre ve Kudüs-i şerîf ve câmiler ve mescidler ve medreseler ve tekkeler ve mektepler ve salihlere mahsus ibâdethaneler ve türbeler ve kütüphaneler ve dershaneler ve ziyaret mahalleri ve bunların benzeri ne kadar mübarek yer görse kalbinin temiz olduğuna delâlet eder. Sancak, bayrak, ok, yay, kılıç, kama, bıçak, top, tüfek görse şeytânî vesvesenin zayıfladığına ve sâlikin şeytânî vesveselere galip olduğuna işârettir. Tesbîh görse muradına erdiğine, dinî kitaplar görse amelde kemale ve sair mübarek şeyler görse ― gerek söz ve eylem ve gerekse sıfat ve eşya türünden olsun ― bunların hepsi nefs-i mütmainnenin saflık kazandığına işârettir.

(devamı yarın..)