RÜYA TABİRİ (11)
Cumartesi, 25 Mart 2017 00:00

RÜYA TABİRİ (11)

(...dünden devam)

Ehl-i sünnet mezhebine aykırı adamları kitap dolu dolaplar yanında, mescidlerde, medreselerde, tekkelerde ve ziya­retgâhlarda ve sair mübarek yerlerde görse mezhebine ve tarikatine aykırı hallerde bulunduğuna ve eğer bu muhalif adamları zikrolunan yerlerden çıkardığını görse akaidini tashîh ettiğine ve nefsini terbiye eylediğine işârettir….

Nefs-i mülhemede bulunan sâlikin rü’yâlarının yorumu:

Üçüncü makam olan Nefs-i mülhemede sâlikin ilim, tevbe, sabır, şükür, cömertlik, kanâat, tahammül gibi ahlâk-ı hamîdesi varsa da aşağıda anılan sıfatlardan tamamıyla kurtulamadığını, rüyalarından anlayabilir.

Meselâ bir sâlik rü’yâsında şeytânı görse onun şeytâna uyduğuna delâlet eder. Eğer şeytânı reddettiğini görse istikametine, cahil kimseler görse onlara eğilim duyduğuna, çıplak kadın görse amelsizliğe, eşkiya görse nefsin azgınlığına delildir.

Gayr-i müslim görse dünyaya meylettiğine, dinde tenbellik ettiğine, din ve mezhepte muhalif kimseleri mübarek yerlerde görse kendisinin bozuk bir niyyette bulunduğuna, niyyetini düzeltmesi gerektiğine, sakalı kırpık ve tıraşlanmış görse şeriatte noksanlığına, topallık görse Hak yolunda az çalıştığına, kütürüm görse hak olan şeylere varmadığına, a'ma görse hakkı gördüğü halde görmezlik ettiğine, sağır görse hakkı işitip amel eylemediğine, dilsiz görse hakkı bildiği halde gizlediğine, köse görse sünneti terk ettiğine, zenci görse başka kimsenin aybını yüzüne vurduğuna delâlet eder.

Hizmetçi görse ibadete devam ettiğine, sarhoş ve güzel seslileri görse mecazî aşktan geçmediğine ve noksanlığına ve eşkiya görse ibadetini sakladığına, canbaz, hokkabaz, zorba, soytarı gibi kimseleri görse ibadeti terk edip harâma başladığına, tellâl görse yalancılık ettiğine, tallak görse gözle namahremelere baktığına ve hayırlı amelden döndüğüne, şaşı görse hakkı koyup batıl yola gittiğine ve nefsin arzu ettiği bir şeyi görüp talebeylediğine ve dünyaya talibolduğuna ve eğer bunları gördükte kabul etmeyip reddederse dünyadan meylini kestiğine, kasap görse merhameti olmadığına, ayıcı görse nefsinin hırs ve gazapta kuvvetli olduğuna, maymuncu görse nefsinin nemmamlığa haris (düşkün) olduğuna, hamamcı görse nefsinin günahtan temizlenmeğe kabiliyyetli olduğuna, tuzcu görse nefsin salih olmasına, kavuncu görse ilim kazanmasına, karpuzcu görse maârif kazanmasına, ağaç dikmek, yere tohum ekmek, hayra başladığına, mübâh olan her ne görse her birinin hal ve şanlarına göre hallere delâlet eder. Avcı görse insafsızlığına, şefkatsizliğine delâlet eder. Eğer hakikaten avcı görse böyledir ama avcı olmayanı avcı görse salih amel ele yapmaya çalıştığına işarettir. Beyaz renk görse nefs-i mülhemenin galebe eylediğine, mahbup görse ruhun safâsına, kız çocuğu görse dünyaya meylettiğine, oğlan çocuğu görse amel-i salihe delâlet eder.

(devamı yarın..)