RÜYA TABİRİ (4)
Cumartesi, 18 Mart 2017 00:00

RÜYA TABİRİ (4)

(...dünden devam)

Ruhun rü’yâ görmesi, tıpkı gökteki güneşin ışınlarının uzaya yayılmasına benzer. Asıl beden içinde olan rûh da uykuda uzaklara uzanır. Gaz lambasının ışık kaynağı fitilidir. Işık fitilden çevreye yayılır. İşte bedende olan ruhun ışığı da başka yerlere uzanır, göklere çıkar, dirilerin ve ölülerin ruhlarıyla görüşür. Ruhları yönetmekle görevli melek, ruha görmesini istediği şeyi gösterir. Eğer rüyâ gören kimse, zekî, sâlih insan ise gördüğü şeyler doğru çıkar. Ama rü’yâ gören bâtıl-sever, hafifmeşreb biri ise kafasındaki bâtıl şeylerin izleri, rü’yada gördüklerine perde olur, o kimse gördüklerini hatırla­yamaz. Ta‘bîrci bu rü’yâyı ta‘bîr edemez (a.g.e., s. 128).

Bazen uyuyan kimse, uyanık olan, gezip dolaşan insanları rü’yâda görür,onlarlakonuşur.Rü’yâdarûh,rûhilekarşılaşıyorsabedeninden ayrılmayan uyanık ve uzaklarda bulunan bir insan ruhu, uyuyanın ruhu ile nasıl buluşuyor? sorusuna şöyle cevap verilmek­tedir:

Uyuyan kimsenin gördüğü rûh, ya rü’yâ meleğinin temsil ettiği bir meseldir; melek öteki insanın şekline girerek görünmüştür; ya da görenin bilinçaltının uykuda şekillenip görünmesidir. Bazen iki ruhun birbiriyle ilgisi o derece kuvvetli, aralarındaki bağ o derece sağlam olur ki her biri arkadaşının neler düşündüğünü, başından neler geçtiğini bilir. Bu olaya ilim dilinde “telepati” denilir.

Birçok filozofa göre rü’yâ, hayal ufkunda ortak duyuya düşen şeklin izlenimidir. Sâdık rü’yâ, ruhun melekût âlemiyle ilişki kur­masıyla olur. Beden yönetiminden boşalan rûh, ilişkili olduğu mele­kût âlemine çıkar, oradan mânâlar alır. Muhayyile (hayal gücü) on­ları uygun biçimlere sokarak ortak duyuya gönderir, böylece rü’yâ görülür.

Büyük mutasavvıfların bazıları da buna yakın bir görüş ileri sürmüşlerdir. Rü’yâ, hayal denen bağımlı misâl mertebesindendir. Hayal, bazen küllî ve cüz’î mânâları algılayan göksel akıllardan ve konuşan rûh(insan)lardan etkilenir.O zaman o mânâlara uygun şe­killer görünür.Bazen de hayal, yalnız cüz’î mânâları algılayan vehim güçlerinin etkisinde kalır. O zaman hayalde bunlara uygun şekiller belirir. Bu da ya dimağ bozukluğundan, ya da ruhun vehim gücüne ağmasından ileri gelir. Meselâ sevgilisinden ayrılan kimse onu dü­şünür, düşünür, sonunda onu görür.

Âlûsî’nin aktardığı mutasavvıf görüşlerinin bu son kısmı, şim­di bilinçaltının, uykuda bilince çıkması şeklinde açıklanmak­tadır.

Âlûsî’ye göre rü’yâ, İlâhî vahyin ilk başlangıcıdır. Çünkü va­hiy, meleğin inmesiyle olur. Melek de önce hayal mertebesine, sonra duyuya iner (Rûhu’l-ma‘ânî: 2/10-11; Süleyman Ateş, İşârî Tefsîr Okulu, s. 253-254).

(devamı yarın..)