NEFSİN DERECELERİ *** RİFAÎLİK
Salı, 26 Temmuz 2016 00:00

NEFN DERECELERİ*

Bir yazınızda nefsin 7 mertebesinden bahsetmiştiniz. Ancak bunların ilk dördünü anlatmış sonraki iki mertebeyi ise Bunlar olgunluğun daha üst kademeleridirdiyerek açmaşnız. Son kademe Hz. Peygamberin bulunduğu mertebedir diyerek

7’nci mertebeyi de izah etmiştiniz. Bu mertebeleri açıklar sınız?

Cevap: Bu konuda ayrıntı için İslâm Tasavvufu adlı eserimi okumanızı tavsiye ederim. Özetle size şunları söyleyebilirim: Mutasavvıflara göre insan ruhu maddeden soyutken çok yüksek bir cevherdi. Buna nefsi nâka denilir. Bu nefsi nâtıka denilen ruh, maddeyle birleşince yedi perdeyle asli halinden perdelenmiş tir. İşte nefsi nâka üzerine çekilen bu perdelerden her biri nefsin bir derecesi sayılmıştır.

Şu halde soyut ruhun tam yedi perdeyle perdeli şekli nefsi emmâre, bu perdelerden birinin kalkmasıyla nefsi levvame, ikisinin kalkmasıyla nefsi mülheme, üçün kalkmasıyla nefsi mutmainne, dörnün kalkmasıyla nefsi zekiyye, beşinin kalk masıyla nefsi râzıyye, altısının kalkmasıyla nefsi marzıyye hasıl olur. Ruhun yedi perdeyle perdeli hali nefsi emmaredir. Perdeler den her biri kalkkça ruha manevi âleminden ışıklar sızar. Nefsin yedi perdeli hali mana âleminden hiçbir ışık sızdırmaz. Perde sa yısı azaldığı nispette nefs saflaşır. Bütün perdelerin kalkması ha linde nefsi nâka tamamen nur kesilir ki bu, Hz. Peygamberin makadır.

 

 


 


RİFAÎLİK*

Rifâî bir ailede yetiştiğini, çocukluğundan beri tesbihât çektiğini, Allah'a sonsuz sevgi ve saygı ile bağlandığını yazan .. Hanım, uzun mektubunda özetle bu tasavvuf tarikat yönteminin Allah ile kul arasına aracılık mânasına gelip gelmediğini, bunda bir yanlışk bulunup bulunmadığını soruyor. "ben her n hocamın bana verdiği sayıda tesbihimi çekerim bunda yanş bir şey olduğunu sanmıyorum sonuçta Allahı zikrediyorum gene de daha aydınlatıcı bir bilgi olsa diyorum, içim daha rahat eder en derin saygılarımla" diyor.

Cevap: Önce Allah eşinize sağk, şifa versin; size de ecrü mükâfat. inize bakmanız sizin için ibadettir. Ayrıca Rufâî (ya hut Rifâî)lik Seyyid Ahmed Rifâî Hazretlerinin Sünnet yolundaki tarikatidir. Onlara saygımız var. Tasavvuf, tarîkat Kur'ân'ın ruhudur. Ancak zamanla bu akıma birçok hurafe girmiştir. Bunu bilmek lâzım. Bunun için size "İslâm Tasavvufu" adlı eserimi oku manızı tavsiye ederim. Mürşid Allah ile kul arasında aracı değil, sadece mana yolunda öğreticidir ve yönlendiricidir. İnsanlara örnektir. Peygamber yolunda yümenin örneği. Siz tesbihanıza devam edin. Allah'ı anmak ve çok anmak Kur'ân'ın emridir. Hiç yanş olur mu? Allah yardımcınız olsun.

 


*yazı arşivden alınmıştır