EŞCİNSELLİK SORUNU (2)
Cumartesi, 16 Temmuz 2016 00:00

EŞCİNSELLİK SORUNU (2)

(...dünden devam)

16’ncı âyette de fuhuş yapan erkeklere eziyet edilmesi, tevbe edip uslandıkları takdirde onların bağışlanması emir buyurularak yüce Allah'ın tevbeleri çok kabul eden, kullarını çok esirgeyen olduğu hatırlatılmak suretiyle insanlara da şefkat ve merhametle işlem yapılması tavsiye ediliyor.

Âyetlerin hükmüne göre:

1) Eşcinsellik yapan kadınlar, evde gözetim altında bulundurulurlar, evleninceye dek dışarı çıkarılmazlar. Eşcinselliğin cezâsı, kadınlar için sürekli gözetim altında tutmak, evden dışarı çıkarılmamaktır. Ancak evlendikleri veya uslanıp bu işten vazgeçtikleri takdirde evde sürekli hapis cezasından kurtulurlar.

2) Eşcinsellik yapan erkekler, dil ve el ile eziyet ve hakaret edilirler; bir iki tokat vurulmak suretiyle dövülürler.

Eziyet: İslâm’ın ilk zamanlarında fuhuş yapan erkeklere uygulanan eziyete gelince, bu konuda da hayli görüş ayrılıkları vardır. Bilginlerin bir kısmına göre bu eziyet, sadece dil ile yapılan azarlama, kınamadır.

Bir kısmına göre de hem dil ile hem de el ile yapılır. İbn Abbâs şöyle demiş: Erkek fuhuş yapınca kınanır, ayakkabı ile dövülürdü. Mücâhid, "Onlara eziyet ediniz" cümlesini, söverek eziyet ediniz şeklinde açıklamıştır. (Mücâhid, Tefsîr, tahkîk: Abdu'r-Rahmân at-Tâhir, Davha, Katar, s. 149) Taberî'ye göre yüce Allah, bu âyette eziyetin türünü belirtmemiştir. Hz. Peygamber (sav.)den de şöyle veya böyle yapıldığına dair bir şey nakledilmemiştir. Binaenaleyh bu eziyetin hem dil, hem el ile hem de her ikisiyle olması yahut bunlardan sadece biriyle olması caizdir. Bunlardan hangisinin toplum için yararlı olup olmadığını bilmek de önemli değildir. Çünkü artık bu hüküm neshedilmiştir (yürürlükten kaldırılmıştır).

Livâta edenlerin mel'ûn olduklarına dair hadîsler vardır. "Lût kavminin yaptığını yapan kimseleri görürseniz, faili de, mef'ulü de öldürünüz" (Tirmizî, Hudûd, 24.) meâlindeki hadîsler ise sağlam değildir. Tirmizî, bu hadîsin senedine güvenilemeyeceğini belirtmiştir. Tirmizî şöyle diyor: "İlim erbabı, livâta yapanın cezası konusunda ihtilâf etmiştir. Bazılarına göre evli olsun, bekâr olsun livâta yapan kimse recmedilir. Bu, Mâlik, Şâfiî, Ahmet ve İshak’ın görüşüdür. Tâbiundan bazı fakihlere göre de livâtanın cezası, zinânın cezasının aynıdır. Bu da Hasan-ı Basrî, İbrahim en-Nehâ'î, Atâ ibn Ebî Rabâh'ın görüşüdür." (Tirmizî, Sunen, 4/58) Bu ihtilâflar, livâta cezâsı hakkında âyetle belirtilen eziyet cezâsından ayrı bir cezanın olmadığını kanıtlar. Zira recm, Kur'ân hükümü değildir. Eğer bazı hadîslerde belirtildiği üzere Peygamber (sav.) recm yapmış ise bu, mutlaka zinâ hakkındaki âyetin inmesinden önce olmuş, zinâ cezâsını belirleyen âyet, Araplardaki recm cezâsını yüz değnek cezâsına değiştirmiş, Peygamber'in uygulamasını neshetmiştir.

***