KUR’ÂN’DAKİ ERKİL HİTAPLARIN SEBEBİ NE?
Perşembe, 23 Haziran 2016 00:00

KUR’ÂN’DAKİ ERKİL HİTAPLARIN SEBEBİ NE?*

Sayın Süleyman Ateş bey, bir akrabamın verdiği sizin Kur'ân tef­sirinizi okuyorum. Aklıma takılan birkaç şey var: “Kur’ân sanki erkek­lere sesleniyor, hiç kadınlara doğru bir hitap yok. Rahatsız olduğumu saklayamam. Ama bunun böyle olmadığını düşünmek istiyorum.”

Cevap: Kur'ân'daki hitapların, genelde erkek kipinde olması, Arap dilinin gereğidir. Arapçada genel hitaplar müzekker (erkil) kipte olur ama bu kadınları dışlamaz. Hitap tüm insanlığadır. Ayrıca birçok yerde erkek ve kadına birlikte hitap edilmektedir. İşte bir iki örnek:

“Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, mü'min erkekler ve mü'min kadınlar, taate devam eden erkekler ve taate devam eden kadınlar, doğru erkekler ve doğru kadınlar; sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, (Allah'a) saygılı erkekler ve saygılı kadınlar, sa­daka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve (ırzlarını) koru­yan kadınlar, Allah’ı çok zikreden erkekler ve zikreden kadın­lar; (İşte) Allah bunlar için bağış ve büyük bir mükâfât hazırlamıştır.” (Ahzâb: 35)

“İnanan erkekler ve inanan kadınlar, birbir­lerinin velisidirler. İyiliği emreder­ler, kö­tülük­ten men‘ederler, namazı kılarlar, zekâtı verir­ler, Allah’a ve Elçisine itaat ederler. İşte on­lara Allah rahmet edecektir. Allah daima üs­tündür, hü­küm ve hikmet sahibidir. Allah inanan erkeklere ve inanan kadınlara, altlarından ırmaklar akan, içinde ebedî kalacakları cennetler ve Adn cennetle­rinde güzel meskenler va’detmiştir. Allah’ın (onlardan) râzı olması ise hepsinden büyük­tür. İşte bü­yük başarı budur.” (Tevbe: 71–72)

“Rableri onlara karşılık verdi: ‘Ben, siz­den erkek kadın, hiçbir çalışanın işini zayi etmeyeceğim. Hep birbirinizdensi­niz. Göç edenler, yurtlarından çı­karılanlar, yolumda işkence edilenler, vuru­şanlar ve öl­dü­rülen­ler... Elbette onların kötülüklerini ör­teceğim ve onları, altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacağım. (Yaptıkla­rına), Allah katından bir karşılık olarak (onlara bu ni‘metleri ve­receğim). Karşılıkların en güzeli Allah katındadır’.” (Âli İmran: 195)

 

*yazı arşivden alınmıştır