TEFSİRİMİZDE METODUMUZ (1)
Cuma, 08 Ocak 2016 00:00

TEFSİRİMİZDE METODUMUZ (1)

Hayırlı Günler. Ben ... Avusturya Innsbruck Üniversitesinde Islam dersi Öğretmenliğini okumaktayım Tefsir ve Kur'an Exegese (Kur'an yorumu) dersi çerçevesinde Sayın Prof. Süleyman Ateşin Tefsiri hakkında bir sunumum olacak. Prof. Süleyman Ateş'in nasıl Tefsir yaptığı, hangi metotları kullandığı ve genel olarak Tefsiri hakkında bilgiye ihtiyacım var bu konuda sizden yardım rica ediyorum. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. ..

Cevap: Size bu konuda özet bilgiyi ekte okuyabilirsiniz. Geniş araştırma sizin görevinizdir

YÜCE KUR’ÂN’IN ÇAĞDAŞ TEFSÎRİ

En son Türkçe Kur’ân Tercemesi tarafımızdan yapılmış, ilk defa 1975 yılında metinsiz olarak yayınlanan bu terceme, yeniden gözden geçirilerek 1977 yılında Kur’ân-ı Kerîm metniyle birlikte “Kur’ân-ı Kerîm ve Yüce Meâli" adıyla basılmıştır. Birkaç kez gözden geçirilip düzeltmelerle basılan bu eser, 1998’de dikkatle gözden geçirilip basılmış ve Milliyet Gazetesi tarafından da 1997 ve 1999’da olmak üzere iki kez bol miktarda basılıp okurlarına armağan edilmiştir.

Allah kelâmının mânasını, terceme içerisinde izah etmek mümkün değildir. Kur’ân-ı Kerîm Arapça indiği halde yine Arapça tefsîrlerinin yapılması zorun­luluğu hissedilmiştir. Arapçada böyle olunca başka dillerde mutlaka tercemenin yanında tefsîre de ihtiyaç vardır.

Gerçi Türkçe'de yapılmış birçok tefsîr vardır ama bunların dili artık yeni kuşağın anlayamayacağı kadar eskimiştir. Ayrıca bu tefsîrler metot bakımından modern anlayıştan uzaktır, birçok zayıf haberler tenkide tabi tutulmadan bunların içine girmiştir. Bıktıracak ölçüde de uzun yazıl­mışlardır.

Yıllardan beri Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde Tefsîr dersleri okuttuğumuz gibi yedi yıl Suudî Arabistan İmmam Muhammed Üniversitesi Usûlü’d-dîn, Edebiyat ve Sosyal Bilimler Fakültelerinde, bir yıl da Cezayir Emir Abdu’l-Kadir İslâm İlimleri Üniversitesi’nde Tefsîr dersleri okuttuk.1973 yılında Meâl ile başladığımız çalışmamız, 1976’da Meâl'in neşriyle birlikte tefsîr çalışmasına dönüştü. Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde verdiğimiz üç yıllık derslerin toplamı Kur’ân-ı Kerîm'in ilk beş cüz'ünün tefsîrini meydana getirdi ve 1982 yılında Ankara Üniversitesi tarafından yayınlandı. Mahdut sayıda basılan bu tefsîrin büyük kabul gördüğünü müşâhede ettik. Tefsîrin tamamlanmasını ve basımını isteyen çok sayıda mektup aldık. Bunlar, çalışmalarımıza teşvîk oldu.

Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde fi‘len doçent olarak Tefsîr derslerini tedrise başlamamızdan itibaren girdiğimiz Tefsîr ça­lışmalarını, hâla sürdürmekteyiz. Takriben yirmi yıllık bir çalışma sonunda 12 ciltlik “Yüce Kur’ân’ın Çağdaş Tefsîri” adlı eserimiz vücut bulmuştur.

(devamı yarın..)