HZ. ZEKERİYA’YI PUTPERESTLER HAİNCE ÖLDÜRDÜ
Cuma, 18 Nisan 2014 00:00

HZ. ZEKERİYA’YI PUTPERESTLER HAİNCE ÖLDÜRDÜ*

Hz. Zekeriya’nın iftiraya maruz kaldığını, kaçarken bir ağacın kovuğuna saklandığını ve o ağacı şeytanın telkinleriyle azanların kestiğini ve orada öldüğünü okudum. Bu rivayet doğru mu? Bir peygamberin katledilmiş olmasını düşününce içim sızlıyor...

Cevap: Abiya takımından olan (Luka: 1/5) ve Hz. Süleyman soyundan gelen Zekeriya, Süleyman mabedinin din adamı, Yahya (Yuhanna) el-Mamedan (Vaftizci Yahya)’nın babası ve Elisabet’in kocasıdır. İslâm kaynaklarına göre marangozluk yapıp elinin emeğiyle geçimini sağlardı. Kendisinin eceliyle öldüğü yanında, girdiği ağaç kovuğunda ağaçla birlikte biçildiği rivayeti de vardır. Filistin Valisi Herodes, eylemlerini eleştiren Yahya’yı öldürmeye karar verdiği zaman, oğlunu kurtarmaya çalışan Zekeriya, kendisinin de ölüm fermanı çıkınca kaçıp bir ağacın kovuğuna saklandı. Valinin adamları onu, kovuğuna saklandığı ağaçla birlikte ikiye biçtiler (Encyclopedia Britanica, John the Baptist maddesi, 5/594).

Kur’ân-ı Kerim’de peygamberlerin öldürülemeyeceği inancı yoktur. Tam tersine Yahudilerin “Haksız yere peygamberleri öldürdükleri” vurgulanmaktadır. Tabii burada Hz. Zekeriya’yı ve Yahya’yı insafsızca öldüren içtenlikli dindar Yahudiler değil, dini çıkarına kullanan, dine putperestlik sokan çıkarcı iktidar sahipleridir. Zaten Zekeriya da oğlu Yahya da insanları bu dini yozlaştıran, dünyaya alet eden çıkarcılara karşı uyarmıştır ama bu uğurda maalesef canlarını vermişlerdir.

Yalnız şunu iyi bilmek gerekir ki Hz. Zekeriya ve Yahya, peygamber olmakla beraber yeni bir din ve hukuk sistemi getiren büyük peygamberlerden değillerdir. Başka bir ifadeyle bunlar büyük din adamı niteliğinde nebidir

(Allah’tan vahiy alan peygamber), resul (hukuk düzeni getiren vahiy elçisi) değildir. İsrailoğulları tarihinde büyük din getirmiş olan resul (elçi) Hz. Musa’dır. Hz. İsa da Musa dinini yumuşatan, ona biraz daha ruhanilik katan bir resuldür. İsrailoğulları ile amcazade sayılan Kureyş Arapları arasından çıkmış son şeriat elçisi Hz. Muhammed Aleyhisselam’dır.

 

*yazı arşivden alınmıştır