ŻULÜM (الظُّلم) (3) PDF 
Pazar, 03 Temmuz 2022 00:00

ŻULÜM (الظُّلم) (3)

(...dünden devam)

Żulüm, yaratıkların yapacağı bir eylemdir. Allah żulümden uzaktır. Çünkü O’nun yaptığı her şey yerinde ve dengeli(âdil)dir. O’nun işlerinde haksızlık, adâletsizlik olmaz: “Allah kullarına zulmetmek istemez.” (Mü’min: 31), “Rabbin kullara zulmedici değildir.” (Fussilet: 46), “Allah kullara zulmedici değildir.” (Hac: 10; Enfâl: 51; Âl-i İmrân: 182), “Halkı uslu kimseler olsaydı, Rabbin o kentleri, zulüm ile helâk edecek değildi.” (Hûd: 117) âyetlerinde Allah’ın, kullarına zulmetmeyeceği, halkı uslu olan, iyi işler yapan ülkeleri zulüm ile helâk etmeyeceği vurgulanır.

Son âyetteki zulüm kelimesinde iki anlam olasıdır:

1) Burada zulüm şirk anlamındadır. Bu takdirde mânâ şöyle olur: Rabbin, halkı iyi, dürüst davranan bir kenti sadece şirk ve inkârları yüzünden helâk etmez. Fakat onlar huylarını bozar, halka zulmederlerse o zaman Allah onlara mahvedici azâbı gönderir. Zîrâ Allah’ın hukuku, hoşgörü ve kolaylığa dayalıdır. Allah, kendisine karşı işlenmiş günâhları affeder. Fakat kullarının hakkına saldırmayı derhal cezâlandırır. Bundan dolayı: “Mülk küfr ile devam edebilir ama zulm ile devam etmez” (Mefâtîhu'1-ğayb: 18/76) denilmiştir. Sûrede anlatılan Nûh, Hûd, Sâlih, Lût ve Şu‘ayb kavimlerinin hepsi halka kötülük ve haksızlık yaptıklarından dolayı cezâya çarptırılmışlardır.

2) Daha kuvvetli olan ikinci ihtimale göre burada zulüm, Allah’ın cezâlandırmasıyla ilgilidir. Yani halkı dürüst davranan kenti, Allah zulüm ile (haksız yere) helâk etmez. Zîrâ iyi insanları helâk etmek, zulümdür. Allah kullarına zulmetmez. Fakat kullar kendi zulümleri yüzünden helâke uğrarlar. Yani uygun davra­nış­lardan ayrılıp taşkınlıklar yapmaları, yasaları çiğnemeleri, haklara saldırmaları, harâm yollara sapmaları, yenilgilerine, batmalarına sebeb olur. Bu, genel İlâhî yasanın gereğidir. Aynı hakîkat: Bir mil­let, kendilerinde bulunan(güzel meziyet)i değiştirmedikçe, Allah on­lara verdiği nîmetleri değiştirmez” (Enfâl: 53), “Bir millet, kendi durumlarını değiştirmedikçe Allah onların durumlarını değiştir­mez” (Ra‘d: 11) âyetlerinde de ifâde edilmiştir.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş