MÜRTED OLARAK ÖLENİN DURUMU PDF 
Çarşamba, 08 Haziran 2022 00:00

MÜRTED OLARAK ÖLENİN DURUMU

Sayın hocam Âl-i İmran Suresi 90. âyeti açıklar mısınız? ...

Cevap: “Onlar ki, inandıktan sonra inkâr ettiler, sonra inkârları arttı; onların tevbe­leri kabul edilmeyecektir. Onlar sapıkların tâ kendileri­dir.” (Âl-i İmran: 90)

Bu âyette, inandıktan sonra inkâr edip küfürleri katmerleşen ve kâfir olarak ölenlerin ise dünyâ dolusu fidye verecek olsalar dahi ken­di­lerini acı azâptan kurtaramayacakları, güçlü bir üslûpla hatırlatıl­maktadır.

Öyle anlaşılıyor ki bazı kişiler Müslüman olmuş iken sonradan dinden dönmüşlerdir. Bunların davranışı, hem Hz. Peygamber'e, hem de mü'min­lere ağır gelmiştir. Bu irtidad olayında belki de Yahudîlerin de parmağı vardır. Îşte âyetler bu davranış içine girenler hakkında inmiştir.

Allah ğafurdur, rahîmdir. İnsan ne kadar günahkâr da olsa tevbe edince Allah onu affeder. Ancak Allah, şirk içinde kalmayı af­fetmez. 90’ncı âyet bunu bildir­mektedir. İnanmış iken inkâr eden, inkârda ısrar ede ede küfrü kat­merleşen kimse, ölünceye dek küfürde kalır da can çekişirken gözünden perde kalkıp âhi­retteki yerini görünce tevbe ederse onun tevbesi makbul değildir. Bu âyet, mür­teddin ölüm ânındaki tevbesinin makbul olma­dığını bildirmek­tedir. Yoksa henüz hayatında iken şirkinden, güna­hından dönüp, uslananın tevbesi makbuldür. Nitekim bir önceki âyet bunu açıkla­mıştır.

Nisa Sûresinin 18’nci âyetinde de şöyle buyurulmaktadır: "Kötülükler yapıp yapıp da nihâyet birine ölüm gelip çatınca 'Ben şimdi tevbe ettim' diyenlere ve kâfir olarak ölenlere tevbe yoktur (öylelerinin tevbesi makbul değildir). Onlara acı bir azâp vardır." Ayrıca 91'nci âyet de, bir önceki âyetin tefsiri mahiyetindedir. Zira 91'nci âyette inkâr edip kâfir olarak ölen kimseler, yer dolusu kadar fidye verseler, fidyelerinin kabul edil­meyeceğini, onların acı bir azâp içinde kalacaklarını bildirmek­tedir. Demek ki tevbesi makbul olma­yan, yaptıkları hiçbir iyiliğin kabul edilmediği kimseler, dünyada iken tevbe edenler değil, küfürde ısrar edip kâfir olarak ölenlerdir. Öylele­rinin dünyada yaptıkları iyilikler, kendilerini azâptan kurtarma­yacaktır. Belki iyilikleri, azâplarının hafifle­tilmesine sebebolur ama kendilerini cehennemden kurtaramaz.

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş