YÜCE MAHKEME’YE ÇAĞIRMA BORUSU: SÛR (4) PDF 
Cuma, 13 Mayıs 2022 00:00

YÜCE MAHKEME’YE ÇAĞIRMA BORUSU: SÛR (4)

(...dünden devam)

Buraya kadar geçen âyetlerde sayha olarak nitelendirilen boru sesi, Abese Sûresi’nde aṣ-ṣāḫḫah(الصَّاخَّةَ), Nâzi‘ât Sûresi’nde er-râcife (الرَّاجِفَةَ) olarak nitelen­di­rilmektedir:

“33- Çarpınca kulakları sağır eden o ṣāḫḫah (gürültü) geldiği zaman, 34- İşte o gün kişi kaçar: kardeşinden, 35- Anasından, babasından, 36- Eşinden ve oğullarından. 37- O gün, onlardan her kişinin, kendisine yeter derecede işi vardır.” (Abese: 33-37)

“6- O gün o r”acife (deprem) recfeder (sarsar). 7- Ardından başka bir deprem gelir. 8- O gün bazı yürekler çarpar. 9- Gözleri (korkudan) aşağı kayar. 10- Diyorlar ki: ‘Biz hâfire(çukur)da (bedensel hayâta) dön­dürüle­cek miyiz?(Yahut: Biz yine çukura mı döndürüleceğiz?) 11- Biz çürümüş kemikler olduktan sonra ha? 12- Öyle ise bu, ziyanlı bir dö­nüştür!’ dediler. 13- O (olay zor değil) bir tek haykırış(a bakmakta)dır. 14- Hemen onlar uyanıklık alanındadırlar.” (Nâzi‘ât: 6-14)

aṣ-Ṣāḫḫah: çarpınca kulakları sağır eden, yahut insanın pür dikkat dinleyeceği şiddetli ses anlamına gelir. Abese 33-37. âyetlerde o şiddetli ses geldiği, yani o toplantı borusunun sesi duyulduğu zaman herkesin, hesap verme yerine (Yüce Dîvân’a) gideceği, kendi canının kay­gısına düşen insanların o gün en yakın âile bireylerini dahi düşüne­meyeceği anlatılmaktadır.

Nâzi‘ât: 6-14. âyetlerde de, birbiri ardınca gelip yürekleri hoplatan, gözleri bitkin düşüren, akılları baştan alan sarsıntının ardından bir zecre ile insanların ayılacakları belirtilmektedir. Zecre de sayha demektir (Zâdu’l-mesîr: 9/18-19). Üflenen borudan çıkan sesin bir adı da zecre’dir.

Kıyâmetin başlama olayı kısa çizgilerle canlandırıldıktan sonra müş­riklerin: “Biz hâfire(çukur)da (bedensel hayâta) döndürülecek miyiz?”, yahut: “Biz, yine çukura mı döndürüleceğiz?” sözleri aktarılmaktadır. On­ların, yeniden dirilmeyi uzak gördükleri­ne, hattâ bununla alay ettikle­rine işâret edildikten sonra yeniden diriltmenin bir tek sayhaya baktığı, o sayha ile ayılıp uyanıklık alanında (Yüce Dîvân’da) olacakları vurgulanmak­tadır.

“6- Öyleyse sen de onlardan yüz çevir; o çağrıcının görülmemiş, tanınmamış bir şeye çağıracağı gün, 7- Gözleri düşkün düşkün (zillet ve dehşet içinde) kabirlerden çıkarlar; tıpkı yayılan çekirgeler gibidirler. 8- Boyunlarını, çağırana doğru uzatmış koşarlarken, kâfirler: ‘Bu çetin bir gündür!’ derler." (Kamer: 6-8)

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş