NAFAKA (1) PDF 
Perşembe, 05 Mayıs 2022 00:00

NAFAKA (1)

Nafaka (النفقة): Nefk (النفق) kökündendir. Nefk dilde geçmek, gitmek, tükenmek, yok olmak, revac bulmak anlamlarına gelir. Bu kökten if'âl vezni İnfāk: mal harcamak, nafaka: harcanan şeydir. نَفَق(nefak): Aradan geçen yol, tünel, nâfika’ (نافِقاء) köstebek yuvasıdır. onların yüz çevirmesi sana ağır geldiyse, haydi (yapabilirsen) yerin içine (inebileceğin) bir nefak (delik), ya da göğe (çıkabileceğin) bir süllem (merdiven) ara ki onlara bir mu‘cize getiresin! Allah, dileseydi, elbette onları hidâyet üzerinde toplardı, o halde câhillerden olma !” (En‘âm: 35) âyetinde nafak yer altı geçidi anlamındadır.

Nifak da dinin bir kapısından girip öteki kapısından çıkmaktır. Tef‘îl babından tenfîk ise malın reklamını yapmak, sürümünü artırmağa çalış­maktır.

Âyetlerde nafaka ve çoğulu nafakāt Allah yolunda harcanan para veya maldır. İnananlara infakı emreden, infak edenleri öven ve infakın değerini belirten çok âyet vardır. Bunların sure ve numaralarına iyaret et­mekle yetineceğiz:

İnfak emri: Yâsîn: 47; Bakara: 195, 254; Talak: 6-7; Teğâbün: 16-17: Hadîd: 7, 10;

İnfak Edenlere Övgü:

Furkan: 67; Fâtır: 29; Kasas: 54; Şûrâ: 38; İbrâhîm: 31; Secde: 16; Ra‘d: 22; Hac: 35; Bakara: 3; Enfâl: 3; Âl-i İmrân: 17; Âl-i İmrân: 134; Furkan: 67, Fâtır: 29, Kasas: 54, Şûrâ: 38, İbrâhîm: 3, Ra‘d: 22, Hac: 35, , Âl-i İmrân: 17-92, 134. âyetlerde Allah yolunda infak edenler övül­mektetdir.

Allah İçin Harcananın Yeri Doldurulur:

De ki: ‘Rabbim kullarından dilediğine rızkı yayar ve ona (tekrar rızkı) kısar. Siz Allah için ne verseniz, Allah onun yerine başkasını verir. O, rızık verenlerin en hayırlısıdır’.” (Sebe’: 58/39)

“Sana (Allah yolunda) ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki: ‘Ver­diğiniz hayır (mal), ana-baba, yakınlar, öksüzler, yoksullar ve yolda kalmış(lar) içindir. Yaptığınız her hayrı muhakkak Allah bilir’.” (Bakara: 92/215)

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş