KIYÂMET ALÂMETLERİ HAKKINDAKİ RİVÂYETLER (4) PDF 
Perşembe, 04 Kasım 2021 00:00

KIYÂMET ALÂMETLERİ HAKKINDAKİ RİVÂYETLER (4)

(...dünden devam)

Kıyamet hakkında Kur’ân’a ters düşen rivayetlerin değeri

Aktarılan rivâyetler üzerinde düşünülünce, bunların ne kadar çelişkili ve gerçeklere ters olduğu anlaşılır. Meselâ, Hz. Âişe'ye dayandırılan bir rivâyete göre bedevî Araplar geldiklerinde, Allah'ın Elçisinden, Kıyâmetin ne zaman kopacağını sorarlardı. O da onların içinde bulunan en genç insana bakar: ''Eğer bu yaşarsa, henüz ihtiyar olmadan Kıyâmet kopar, derdi." (Buhârî, Edeb: 95; Rikk: 42; Müslim, Fiten: 136-139; İbn Hanbel, Müsned: 3/192, 213, 270, 283)

Enes’in rivâyetine göre de: “Bir adam Allah’ın Elçisi’ne: ‘Kıyâmet ne zaman kopacak?’ diye sordu. Peygamber, yanında bulunan ‘Muhammed’ adlı ensârlı bir çocuğa bakıp buyurdu ki: ‘Eğer bu çocuk yaşarsa, henüz ihtiyarlamadan Kıyâmet kopar’.”

Enes’in başka bir rivâyetine göre de: “Bir adam Peygamber’e:

– Kıyâmet ne zaman kopacak? dedi.

Peygamber (s.a.v.) bir süre sustu, sonra önünde bulunan, Ezd­ Şe­nûe(kabîlesin)den bir çocuğa bakarak:

– Eğer bu çocuk yaşarsa, henüz ihtiyarlamadan Kıyâmet kopar, dedi.

Enes bu çocuğun, kendi yaşıtı olduğunu söylemiştir.” (Müslim, Fiten, b. 27, h. 136-139)

Önce Peygamber'in, gaybı bilmediğini delîlleriyle anlatan Hz. Âişe, önce söylediklerinin tersine, Peygamber'in gaybı bildiğini ifade eden bu sözü nasıl söyler? Çünkü kendisi, bu tür sözlerin Peygamber'e iftirâ olacağını söylemiştir. Kaldı ki çeşitli yollarla Peygamber'den rivâyet edilen bu söz doğru olsa, Peygamber'in, Kıyâmetin zamanını takriben tesbit ettiğini gösterir. Kendi zamanında çocuk olan bir insan, çok yaşasa daha seksen sene yaşayacağına göre demek ki Peygamber, kendisinden seksen-doksan yıl sonra Kıyâmetin kopacağını sanmıştır. Bu ise âyete tamamen aykırıdır. Ayrıca söylediği zamanda Kıyâmet kopmamış olduğuna göre bu, hâşâ Peygamber'in güvenilirliğine gölge düşürür. Ayrıca takriben bir asır sonra Kıyâmet kopacaksa da‘vetini yerleştirip yeni bir dünya düzeni kurma uğrunda o kadar çaba harcamasına neden gerek görmüştür? Yüce Allah, gerek A‘râf: 39/187'de, gerek Nâzi‘ât: 81/42'de Peygamber'in, Kıyâmetin kopacağı zamanı bilmediğini vurgulamıştır. Onun bilgisi, Allah'a âittir. Hikmeti gereği bu bilgiyi kendisinden başkasına açmamıştır.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş