KUR'ÂN VE EVRENSEL MESAJI (7) PDF 
Çarşamba, 24 Şubat 2021 00:00

KUR'ÂN VE EVRENSEL MESAJI (7)

(...dünden devam)

Kur'ân başkalarının inancına saygıyı da emreder:

“Onların Allah'tan başka yalvardıklarına sövmeyin ki onlar da bilmeyerek taşkınlıkla Allah'a sövmesinler. Biz her ümmete, yaptıkları işi süslü gösterdik; sonunda dönüşleri Rablerinedir. O, onlara ne yaptıklarını haber verecektir.” (En'âm: 108)

Birisinin inancına hakaret edilirse, o kimse de karşısındakinin inancına hakaret eder. İşte bu psikolojik gerçeği anlatmak üzere âyette mü'minlere, putperestlerin taş­kınlığa kapılıp Allah'a sövmemeleri için onların tanrılarına sövmemeleri emredil­miştir.

Kimsenin inancına hakaret etmek doğru değildir. "Böylece her millete, yaptık­ları işi süsledik" âyetinin de belirttiği gibi her ulus, kendi yaptığını beğenir, inanç ve kültüründen hoşlanır.

“Dinde zorlamama yoktur. Doğruluk sapıklıktan seçilip belli olmuştur. Kim tâğûtu inkâr edip Allah'a inanırsa muhakkak ki o kopmayan sağlam bir kulpa yapış­mıştır. Allah işitendir, bilendir.” (Bakara: 256)

Hz. Ebubekir zamanında ve ondan sonra yapılan savaşların hepsi de bir saldırı, düşmanlık veya başkaldırıya karşı yapılmıştır. Kendi halinde bulunan insanlara, inan­cından dolayı asla saldırılmamıştır.

Cihad, din değiştirmek için bir zorlama aracı değil, hak dininin yüksekliğini fi'len ispatlama aracıdır. Cihadın hikmeti, insanları ikrahtan korumak, vicdanları baskı­dan kurtarmak, ikrah kabul etmeyen dini hâkim kılmak suretiyle vicdan özgürlüğü sağ­lamaktır. Yani hakkın serbestçe tebliğine engel olmak isteyen ve bu hususta cebir kulla­nan hak düşmanlarının def'i, hak yoldan engellerin kaldırılması için cihâd yapılır. İşte i'lâ-i kelimetullâh budur.

Kurân, düşmana karşı da ölçülü ve âdil davranmayı emretmiştir:

“Vaktiyle sizi Mescid-i Harâm'dan geri çevirdiklerinden dolayı bir topluma karşı beslediğiniz kin, sizi saldırıya sevk etmesin. İyilik ve takvâ üzerinde yardımlaşın, günâh ve düşmanlık üzerinde yardımlaşmayın; Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın azabı çetindir.” (Mâide: 2)

Ey inananlar, Allah için adâletle şahidlik edenler olun. Bir topluluğa karşı duyduğunuz kin, sizi adâletten saptırmasın. Âdil davranın, takvâya uygun olan budur. Allah yaptıklarınızı haber almaktadır.” (Mâide: 8)

Belki Allah sizinle, düşman olduklarınız arasına bir sevgi koyar. Allah kā­dirdir, bağışlayan, esirgeyendir.” (Mümtehine: 7)

Mümtehine Sûresinin bu yedinci âyetinde Allah'ın, Müslümanlarla düşmanları arasına bir sevgi koyabileceği, mevcut düşmanlığı bir gün dostluğa çevirebileceği belirtilir; her şeye kādir olan Allah'ın bağışlayan esirgeyen olduğu vurgulanır. Böylece Müslümanlar, düşmanlarına karşı ölçülü olmaya, aşırı düşmanlıktan sakınmaya, adâlet ve insâfa yöneltilir.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş