CENNETE KİM GİRER? (1) PDF 
Çarşamba, 11 Kasım 2020 00:00

“Kur'an Işığında Fetvâlar”dan :

CENNETE KİM GİRER? (1)

Kur'ân'a göre Allah, yalnız belli bir zümrenin rabbi değil, bütün âlemlerin Rabbidir. "Övgü, âlemlerin Rabbine mahsustur" âyeti, nama­zın her rek‘atinde okunarak, Allah'ın, bütün yaratıkların Rabbi olduğu vurgulanır. Âlemlerin Rabbi olan Allah'ın, rahmeti de belli bir zümreye özgü değil, her yaratığına şâmildir. Evet O'nun gazabı da var ama, rahmeti, gazabını geçmiştir: "Rabbiniz, kendisine rahmeti yazmış(acı­mayı prensip edinmiş)tir” (En‘âm: 55/12, 54), “Rahmetim, her şeyi kap­lamıştır.” (A‘raf: 39/156) Bir kudsî hadîste de Allah'ın rahmetinin, gazabını geçtiği buyurul­muş­tur (Bu­hârî, Tevhîd: 55, Bed'u’l-halk: 1; Müslim, Tevbe: l4-16; İbn Mâce, Zühd: 35).

Her Peygamber, insanlığa bu sonsuz İlâhî rahmeti sunmağa çalış­mış ve Allah'a şirksiz, âhirete şeksiz inanan ve sâlih amel yapan her İlâhî din mensubunu cennetle müjdelemiştir. Ama insanların bencil­liği, İlâhî mesajın geniş ufkunu daraltmış, her din mensubu, sadece kendilerinin cennete girebileceğini iddiâ etmiştir. Yahudiler, cenneti yalnız kendilerine tahsis ederken, Hırıstiyanlar da kendilerinden başka­sına cennet vizesi vermemişlerdir:

“Yahudi yahut Hıristiyan olandan başkası cennete girmeyecek,” dediler. Bu, onların kuruntusudur. De ki: “Doğru iseniz, delîlinizi getirin.” (Bakara: 92/111)

Cennetin belli bir zümreye mahsus olduğu iddiâsını reddeden Kur'ân, onun iddiâ ile değil, gerçek îmân ve eylem ile olacağını; Yahudiliği ve Hıristiyanlığı getiren Peygamberlerin atası İbrahim'in gerçek tevhîdi getirmiş olduğunu; onun yolunda giden her insanın cennete gireceğini açıklıyor (Bakara: 92/112)

Nisâ Sûresinde bu genel prensip, daha açık ve net olarak ortaya konmuştur:

“(İş) Ne sizin kuruntularınızla ne Kitap ehlinin kuruntularıyla olmaz. Kötülük yapan, onunla cezâlandırılır ve kendisine Allah’tan başka ne dost ne de yardımcı bulamaz (Allâh’ın vereceği cezâyı hiç kimse ondan savamaz). Erkek veya kadından her kim inanarak güzel işler yaparsa, işte öyle kimseler cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar.” (Nisa: 98/123-125)

“Allah kendisine inanıp salih amel yapan kimseleri, altından ırmaklar akan ebedîlik cennetlerine sokar, onlara güzel rızk verir.” (Talâk: 100/11)

“Toplantı günü için sizi toplayacağı gün, işte o, aldanma günüdür (dünyâda büyük, üstün, cennetlik olduklarını sanan birçok kimse, orada öyle olmadığını; gerçeği görünce aldanmış olduğunu anlar). Kim Allah'a inanır ve yararlı iş yaparsa Allah onun kötülük­lerini örter ve onu, altından ırmaklar akan cennetlere sokar, orada ebedî kalırlar. İşte büyük başarı budur.” (Teğâbün: 107/9)

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş