SUNGUR-ZÂDE HACI ABDÜLKERİM EFEN­Dİ (1854- 1923) (3) PDF 
Perşembe, 05 Kasım 2020 00:00

SUNGUR-ZÂDE HACI ABDÜLKERİM EFEN­Dİ (1854- 1923) (3)

(...dünden devam)

Abdülkerim Efendi, tarih düşürme alanında gerçekten başarılı bir şairdir. Büyük Beyzade Hacı Ali Efendi'nin ölümüne düşürdüğü tarih merhumun mezar taşına yazılıdır.

"Ey zair-i zü ' 1-ihtirâm

Âdab ile gel ver selâm

İhlâs ile ōkū müdâm

Veğ'fir lehû yevme'1-kıyâm

Üstâd-ı küll kutb-i cihan

Fahr-i sunûf-ı ârifân

Oldī dürûd-ı kudsiyân

Veğ'fir lehû yevme'1-kıyâm

Elhak velîdir bî-menend

Ser-âmedân-i nakşibend

Ali Rızâ-yı fazl-mend

Veğ'fir lehû yevme '1-kıyâm

Bey-zâde-i şöhret-şi 'âr

Rükn-i tarîk-i yâr-i gâr

Yâ Rab bi-câh-i çâr-ı yâr

Veğ'fir lehû yevme'1-kıyâm

(Veğ'fir lehû) tarîhi hem

Ağlāyarak yazdī kalem

Kıl müstecâb yâ Za '1-Kerem

Veğ'fir lehû yevme'1-kıyâm'

H. 1322

Bir dostunun yaptırmakta olduğu mağazanın ka­pısı üzerine kazdırılmak üzere yazdığı tarih beyti de şöyledir:

"İsm-i Hüdâ evvel gerek her kârdan

Târihi eyler hem zuhur (tizkâr) dan"

  1. 1321

 

Kaymaz-zade İbrahim Bey’in oğlu Hacı Ömer Hüdayi Baba’nın (H.1237/1821-1321/1905) vefatına düşürdüğü tarihten, şairimizin Zeki mahlasını kullandığı anlaşıl­makta­dır. Vaktiyle biz, bu bilgiye sahibolmadığımızdan, yayınladığımız Ömer Hüdâyî Baba Dî­vânı’nda kabir taşındaki Kitabenin, Zeki isminde biri tarafından yazıldığını belirtmiştik. Merhum hocam Rahmi Onur’un oğlu sayın Naci Onur Bey, lütfettiği yukarıdaki malumatla konuya açıklık getirdiği için kendisine teşekkür ederim.

Abdülkerim Efendi’nin, Ömer Hüdayi Baba’nın ölümüne düşürdüğü ve ünlü Şeyhin kabir taşına yazılmış bulunan tarih manzumesi şöyledir:

 

“Budur kabr-i münîri ol Cenâb-ı Hazret-i Şeyh’in

Hakîkat ilminé vākıf şehîr pir Ömer Bābā

Ziyāret kıl hulûs īle dilersen feyziyâb olmak

Olur maksûdunā nâil eden bir Fâtiha ihdâ

Edüp rahmetle yād ānı edersé her kim istimdad

Ulāşur himmetī Şeyh’in muîn ōlur anā Mevlâ

Dirīğā halka-i zikrinden ayrılmış mürîdânī

Firākıylā yanan diller ziyāretlé olur itfâ

Du destim ref’ edüp dédim Zekî tarîh vefātīnā

Mukīm-i cennet-i ulyâ olā yâ Rab Ömer Bābā”

Son dizedeki Arap harflerin sayısal toplamı 1321/1905 tarihine tekabül etmektedir.

***

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş