İSLÂM TARİHİNDEN YAPRAKLAR (44) : TAHKÎM OLAYI PDF 
Cumartesi, 13 Haziran 2020 00:00

İSLÂM TARİHİNDEN YAPRAKLAR (44) : TAHKÎM OLAYI

(...dünden devam)

Hakemlerin toplantı çin aldıkları prensip kararlar:

Hakemler uzun süre görüştükten sonra şu kararları almışlardır:

1- Bu, Alî bn Ebu Talib ve taraftarlarıyla Muaviye bn Ebu Süfyan ve taraftarları arasında, Allah'ın Kitabı ve Peygamberinin sünneti hükümleri çerçevesinde varılan anlaşmadır.

2- Alî'nin, burada mevcudolan ve olmayan Iraklılar adına; Mua­viye'nin de burada bulunan ve bulunmayan Şamlılar adına vardıkları hükümdür.

3- Biz başından sonuna bütün Kur'ân'ın hükümleri sınırında durmaya razı olduk. Kur'ân'ın yaşattığını yaşatmayı; öldürdüğünü öldürmeği kabul ettik.

4- Alî ve adamları, Abdullah bn Kays'ın (yani Ebu Musa'l-Eş'a­rî'­nin) nazır ve hâkim olmasını; Muaviye ve adamları da Amr bn Âs'ın nazır ve hâkim olmasını kabul etmişlerdir.

5- Alî ve Muaviye, Abdullah bn Kays'tan ve Amr bn Âs'tan, verecekleri hükümde Kur'ân'ı imam (esas) almaları, ondan başka bir hükme kaymamaları; Kur’an’daki hükümler dışına çıkmamaları; Kitabullahta bulamadıkları hususlarda ise Allah Elçisinin sünnetine başvurmaları, Kur­'ân ve Sünnetin dışına çıkmamaları, keyfi hareket etmemeleri konusunda Allah ve Resulünün hakkı ve şehadetiyle kesin söz almışlardır.

6- Abdullah bn Kays ve Amr bn Âs da Alî'den ve Muaviye'den Allah hakkı, misakı, Allah'ın zimmeti ve Resulünün zimmeti üzere Allah’ın Kitabı ve Peygamberinin Sünneti üzere verdikleri hükme razı olacakları, bu nitelikte varılan karara razı olup bunun dışına çıkmayacakları hakkında söz almışlardır.

7- Haktan dışarı çıkmadıkça Hakemlerin ikisi de özgürce verecekleri hükümlerde can, mal güvencesinde olacaklardır. Canları, malları, saçları, derileri, halkları ve çoluk çocukları güvencede olacak, bunlara asla dokunulmayacaktır. Beğensin veya beğenmesin herkes bu hükümleri kabul edecektir. Allah'ın kitabının hükümleri çerçevesinde verilecek hükümlerin yürürlüğü ümmetin garantisi altında bulunacaktır.

8- Şayet hakemlerden biri antlaşma hükümleri tamamlanmadan ölürse, onu atayanlar, onun yerine hak ve adalet sahibi, salih bir adamı tayin ederler. Yeni seçilen bu hakem yine Allah ve Resulünün ahdi ve şeha­detiyle adaletten ayrılmayacaktır.

9- Eğer iki Emîr'den biri henüz bu antlaşma için belirlenen süreden önce ölürse adamları onun yerine başka bir adalet sahibi adam seçer.

10- Bundan böyle iki grup arasında silahı bırakma antlaşması sağlanmıştır.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş